Ako pomôcť doprave v Rusovciach a v celej Bratislave?

Ako pomôcť doprave v Rusovciach a v celej Bratislave?

Je to ťažká otázka, ale riešiteľná. Aktuálny stav nejde zmeniť ihneď, ale len postupnými opatreniami, ktoré povedú aj k zmene myslenia každého z nás. Aby to však dlhodobo fungovalo, je potrebná stratégia, ktorá bude výsledkom širokého konsenzu a voleni zastupcovia sa jej budú držať nielen po jedno volebné obdobie.

Skúsme sa zamyslieť najprv nad príčinami najpálčivejšieho problému, ktorým sú zápchy v rannej a popoludňajšej špičke na Balkánskej ulici a ďalej ceste I/2 v smere do / z Petržalky. Tento problém tu nie je dlhodobo. V dnešnej neudržateľnej podobe sa prejavuje len posledných niekoľko rokov.

Kým v roku 2001 mali Rusovce necelých 2000 obyvateľov, tak v súčasnosti sa tento počet viac ako zdvojnásobil. Ešte väčší boom zaznamenala Rajka, ktorej obyvatelia najčastejšie prechádzajú cez Rusovce a netreba zabudnúť ani na veľký počet áut z okresu Dunajská Streda.

Zmenili sa aj prepravné návyky ľudí. Na jednej strane je doba rýchlejšia a potrebujeme byť preto mobilnejší. Na druhej strane ide často iba o našu pohodlnosť. Aj toto všetko viedlo k zvýšeniu priemerného počtu automobilov na domácnosť. Osadenie semafora pred poštou bolo preto len reakciou na potrebu zvýšenia bezpečnosti chodcov a to, čo sa v súčasnosti deje, už poznáme všetci.

A bude aj horšie…

Dialničný privádzač pri Čunove bude v budúcnosti znamenať zásadné odľahčenie tranzitnej dopravy, ale musíme si naň počkať. Zdroj: DIAĽNICA D2 KRIŽOVATKA BRATISLAVA – ČUNOVO – Zámer EIA

Rusovce nemajú praktické napojenie na diaľnicu D2, ktorá je prirodzeným obchvatom Rusoviec. Takéto napojenie sa bohužiaľ ani pre Rusovce neplánuje. V pláne je len výstavba diaľničného napájača Čunovo a aj jeho termín výstavby sa postupne posúva do nedohľadna. Naopak, diaľničný privádzač v Jarovciach, ktorý je najčastejšie využívaný ako jediná alternatíva, bude v dôsledku výstavby nultého obchvatu zrušený.  Presunie sa priamo na cestu I/2 medzi odbočkou na Jarovce a našou mestskou časťou. Táto zmena dopravnej situácie pri vstupe do Rusoviec nám určite nepomôže. Práve naopak, aj obyvatelia horného konca Rusoviec, ktorí teraz využívajú jarovský privádzač, zhoršia v špičke už existujúcu zápchu na Balkánskej.

Prečo musí toľko z nás každý deň cestovať mimo Rusoviec?

Ako sme už uviedli, Rusovce za 16 rokov viac ako zdvojnásobili počet obyvateľov. Nárast bol vyvolaný stavebným boomom, ktorý bol takmer výlučne zameraný len na funkciu bývania. Občianska vybavenosť bola stavaná vo veľmi obmedzenom rozsahu. Z Rusoviec sa stala akási druhá nocľaháreň, čo sa odrazilo v značnom náraste dopravy, ale aj v nespokojnosti občanov, lebo za napĺňaním svojich každodenných potrieb musia cestovať mimo Rusoviec.

 

Rusovce by sa mali sústrediť na zvýšenie kvality života jej obyvateľov cez modernizáciu obce. Je kľúčové, aby Rusovčania nemuseli za službami chodiť do iných častí mesta. Je potrebné začať systémovo podporovať služby ako sú nové obchody, zdravotnícke služby, reštaurácie a turistický ruch a vytvoriť podmienky, aby naša škola bola najlepšia v širokom okolí. Tieto zmeny povedú k vyššej kvalite života Rusovčanov, znížia ich motiváciu sadať do auta a vytvoria aj nové pracovné príležitosti v Rusovciach, čím sa zníži potreba cestovania mimo mestskej časti.

Zmena spôsobu myslenia v doprave je dôležitá.

Ako je vidieť z vyššie uvedeného, cesty majú svoje limity, a preto zvyšovanie ich kapacity je možné len ich rozširovaním na úkor verejného priestoru a životného prostredia. Zároveň je dokázané, že väčšie cesty pôsobia ako magnet a spôsobujú viac áut a nie lepšiu dopravu. Menej áut bude znamenať prejazdnejšie cesty, menej zaťažené životné prostredie a celkovo lepšiu kvalitu života. Už sme si povedali, že prvou cestou je postupná premena Rusoviec z nocľahárne na mestskú časť s vyššou kvalitou života. Okrem toho však – ako ďalej?

Nadviazal by som na peknú myšlienku z publikácie Matúš Vallo a kol.: Plán Bratislava, kde odpoveď na našu otázku spočíva v zmene priorít jednotlivých druhov dopravy, a to až tak, že chodec by mal byť na prvom mieste. Ďalej by v tejto obrátenej pyramíde mali nasledovať cyklisti, mestská hromadná doprava a až o potom všetky formy automobilovej dopravy vrátane zdieľaného využívania auta a pod. Ide o komplexné poňatie dopravy, kde je jasne vidieť, že v prvom rade každý z nás je chodec. Následne sú preferované ekologické formy dopravy, ktoré zaberajú čo najmenej verejného priestoru.

Pre Rusovce sú z toho dôležité tieto oblasti:

  1. Zlepšenie bezpečnosti chodcov
  2. Podpora rozvoja cyklodopravy vnútri obce
  3. Zvýšenie kvality a atraktivity mestskej hromadnej dopravy
  4. Postupné zavedenie zmysluplnej parkovacej politiky

Tieto ciele môže dosiahnuť mestská časť postupne v spolupráci s hlavným mestom. Na všetky ostatné riešenia, ako je vybudovanie nového diaľničného privádzača alebo rozvoj osobnej železničnej dopravy v meste, je potrebná súčinnosť iných subjektov, najmä Ministerstva dopravy a výstavby SR. Mestská časť, ako aj mesto, však musí byť aktívna v komunikácii s ostatnými zodpovednými inštitúciami a nápomocná aj pri realizácii takýchto projektov.

Ako sme už uviedli, neexistuje jedno univerzálne riešenie a nikto z nás nemá ani čarovný prútik na okamžitú zmenu zlého stavu v doprave. Rusovce, ako aj celá Bratislava, preto potrebuje nové vedenie, ktoré vníma problém dopravy v celej svojej šírke. Vie, ako na to a má odvahu riešiť problémy cieľavedomou prácou cestou postupných krokov k zlepšeniu súčasného stavu.

Róbert Kalmár

Robo Kalmár