Bude vyzerať vstup do Rusoviec ako „Slnečnice“?

Bude vyzerať vstup do Rusoviec ako „Slnečnice“?

Každý obyvateľ Rusoviec bude môcť svojimi pripomienkami ovplyvniť, ako bude vyzerať vstupná brána do Rusoviec – oblasť Rusovce Sever.

Rusovce sa nám za posledných 10 rokov rozrástli. Nás Rusovčanov je oproti roku 2004 o dve tretiny viac. Nie vždy bolo pritom toto rozrastanie ideálne. Dnes však máme možnosť výrazne zasiahnuť v rámci tvorby územného plánu zóny Rusovce Sever do toho, ako bude vyzerať vstupná brána našej mestskej časti.

Zóna Rusovce Sever zahŕňa v sebe polia po oboch stranách cesty na príjazde do Rusoviec v smere od Bratislavy. Jej charakter bude dodávať charakter celým Rusovciam. V súčasnosti platný územný plán hlavného mesta, ktorý je záväzný aj pre Rusovce, určuje využitie tohto územia veľmi zoširoka. Za súčasných podmienok by ho bolo možné vykladať aj tak, že na časti územia by mohli vyrásť sídliská s vežiakmi a na susednej časti napríklad skladové alebo výrobné prevádzky. Je preto na nás, aby sme tento rozvoj formou územného zóny usmernili pozitívne.

Aj my, poslanci zvolení za iniciatívu Pre nás – pre Rusovce, sa aktívne zúčastňujeme prebiehajúcej tvorby návrhu a pripomienkovania. V rámci neho chceme presadiť, aby na celom území bola zadefinovaná maximálna výška stavieb, aby nenarušili vidiecky charakter našej mestskej časti. Chceme, aby sa zachoval výhľad na dominanty Rusoviec, ako je kostol sv. Márie Magdalény a kaštieľ. Je pre nás ďalej dôležité, aby doprava na  hlavnej ceste I/2 ostala plynulá a preto sme proti budovaniu semaforov v tomto území. Naopak, podporujeme rozšírenie cesty na štvorprúdovú tak, aby vždy dva pruhy slúžili na pripojenie alebo odbočenie v rámci riešeného územia.

Želáme si, aby Rusovce Sever boli na prvý pohľad zelenou promenádou, nie betónovou džungľou. Nakoľko toto územie je v dotyku s Chránenou krajinnou oblasťou Dunajské luhy, mali by sme ju rešpektovať. Nesúhlasíme preto, aby rodinné domy, ako aj iné stavby, boli v bezprostrednej blízkosti lesa. Taktiež budeme proti tomu, aby územie, určené pre šport a rekreáciu, slúžilo aj na účel bývania. Na tomto území by mali byť hlavne športoviská, ktorých charakter nebude rušiť susediace chránené územie.

Rusovce Sever by mali byť živou lokalitou s príslušnou infraštruktúrou a službami, ktoré doplnia existujúce možnosti Rusovčanov. Zároveň pripomíname, že rozrastanie našej mestskej časti v sebe nesie aj tlak na nárast počtu tried v materskej a základnej škole. Budeme preto presadzovať, aby sa v riešenom území nezabudlo aj na priestor pre tieto účely.

Veríme, že v prípade vhodného zapracovania pripomienok občanov si Rusovce zachovajú svoj charakter, a aj vďaka našej spoločnej iniciatíve bude môcť nové územie Rusovce Sever spríjemniť život nielen novým susedom, ale aj všetkým Rusovčanom.

Stručné zhrnutie:

  • Spracovanie návrhu územného plánu zóny Rusovce Sever sa v súčasnosti finalizuje. Jeho zverejnenie sa očakáva v krátkej dobe.
  • Od jeho zverejnenia bude mať verejnosť možnosť pripomienkovať ho počas 30-dňovej lehoty.
  • Predpokladá sa, že toto verejné prerokovanie sa uskutoční v polovici júla.
  • Spracovateľ bude musieť všetky pripomienky vyhodnotiť a podľa ich závažnosti ich zapracovať do návrhu, resp. musí uviesť, prečo nie je možné pripomienke vyhovieť.
  • Konečná podoba územného plánu zóny podlieha schváleniu miestneho zastupiteľstva Bratislava Rusovce a má podobu všeobecného záväzného nariadenia.