Developerský poplatok

Účelom zavedenia tohto nástroja podľa jeho dôvodovej správy bolo poskytnúť samospráve nástroj, ktorý by mal mať príjmovú, rozvojovú a zároveň protikorupčnú funkciu. Jednou z hlavných motivácií bolo zlegalizovanie rôznych „dobrovoľných“ príspevkov a darov.

Ideme zdaniť rozvoj – a prečo?

Dlhodobo majú mestá a obce v rukách rôzne nástroje, ktorými dokážu regulovať miestny rozvoj. Jedným z efektívnych nástrojov je inštitút vyvolanej investície. Jeho úskalia sú však v dôslednom územnom plánovaní. Ďalším rizikom sú aj obchádzania týchto povinností zo strany developerov prostredníctvom etapizácie výstavby, kde sa úmyselne lokality rozčleňujú na menšie celky. Veľký problém predstavuje aj nedôsledné obhajovanie verejného záujmu, či už úradníkmi alebo našimi volenými zástupcami. Po novom preto pravdepodobne každý, kto postaví stavbu s rozlohou 150 m2 a viac, zaplatí poplatok na rozvoj.

Ako to bude v Rusovciach?

Poplatok za rozvoj by mal byť príjmom obce. V prípade Bratislavy a Košíc však zákon umožňuje kompetencie zavedenia poplatku a jeho výberu štatútom mesta presunúť na mestské častí. Táto skutočnosť sa v Bratislave podarila presadiť aj napriek nevôli primátora, ktorý pôvodne s podpísaním príslušného dodatku štatútu váhal.

V prípade, že by naša mestská časť chcela budúci rok vyberať poplatok za rozvoj, je potrebné prijať príslušné všeobecne záväzné nariadenie (VZN) do konca roka 2016. Toto VZN by malo obsahovať hlavne špecifikáciu, ktoré stavby by sa zdanili a akou sadzbou. Okrem týchto skutočností je dôležitý aj účel použitia takto získaných prostriedkov. Zákon umožňuje ich použitie na kapitálové výdavky súvisiace napríklad so stavbou zariadení, slúžiacich na poskytovanie sociálnych služieb, školských zariadení, zdravotníckych zariadení, na verejnú zeleň, miestne komunikácie a parkovacie plochy vrátane vysporiadania pozemkov na tento účel.

Sme na sklonku roka. Máme v rukách nový silný nástroj pre rozvoj Rusoviec. Neprebehla však žiadna verejná diskusia, v akej výške by sa mal platiť tento poplatok a ani na aký účel by mali slúžiť príjmy z neho. Miestny úrad nedisponuje analýzou o predpokladanej výške prostriedkov, ktoré by sme mohli získať z poplatku. Vieme len jedno: že s Magistrátom sa podelíme v pomere 68 % pre mestskú časť k 32 % pre Magistrát. Za situácie, že základná aj materská škola praskajú vo švíkoch, je naša nepripravenosť smutná a nezodpovedná. Ako je to aj tu vidieť, nekoncepčnosť a absencia verejnej diskusie sa v Rusovciach stali samozrejmosťou.