Dva roky pre Rusovce

Dva roky pre Rusovce

Polčas vládnutia si zaslúži malú rekapituláciu. Na tomto mieste sme sa pokúsili obzrieť, čo sme robili počas posledných dvoch rokov. Mnohé naše komunálne aktivity škrtla korona, ale taký je život. Snažili sme sa na ne nájsť priestor aj v rámci možností tejto doby.

Osadenie špakohltov

Nespomíname tu aktivity, ktoré sú štandardnou súčasťou výkonu poslaneckých funkcií – zameriavame sa na tie občianske a také, ktoré sú nad rámec bežnej poslaneckej práce. Naše aktivity sa rozhodne netýkajú len tých z nás, ktorí sme dostali možnosť zastupovať Vás všetkých v komunálnej politike. Zaradili sme sem však krátke poslanecké zamyslenia. 

Neradi by sme ale vyvolali dojem, že len my ako iniciatíva Pre Rusovce sme aktívni. Vážime si všetky aktivity, ktoré každý z Vás robí v rámci svojich možností vo svojom okolí či pre druhých. Tak to má byť, o tom je spolupatričnosť, ľudskosť a to je to, čo vytvára spoločného ducha komunity. 


Rúškový beh

Kultúra, šport, dobrovoľníctvo

 • Rúškový beh
 • Divadielko k otvoreniu kvitnúcej lúky
 • Tradičná účasť na dobrovoľníckej akcii Naše mesto
 • Živý Betlehem

Kvitnúca lúka

Participácia

 • Castellum – participačné hĺbkové zistenie názorov Rusovčanov a príprava na budúce využitie územia
 • Kvitnúca lúka na Irkutskej ulici
 • Nové princípy pre participatívny rozpočet a jeho podpora

Debata Castellum

Investičné aktivity

 • Príprava projektu Castellum (aktuálny stav: príprava pre súťaž)
 • Príprava na riešenie celkového zlepšenia hlavného námestia 


Doprava

Z rokovania na Magistráte
 • Aktívna pomoc pri presadení novej zastávky 91 v Petržalke pre deti z Narnie
 • Pripomienkovanie dopravného riešenia prestupného uzla vlak – autobus – električka na Janíkovom dvore
 • Hľadanie alternatívneho povrchu pre cyklotrasu cez les
 • Rokovania a lobbing najmä s predstaviteľmi D4R7

Životné prostredie, zeleň

 • Dokument starostlivosti o zeleň
 • Verejné priestory v Rusovciach ako Zóna bez pesticídov
 • Kvitnúce lúky
 • Pomoc spontánnej aktivite Gaštanová liga a vedeckému experimentu, ktorý by mohol viesť k záchrane našich pagaštanov
 • Snahy o presadenie Národného parku Podunajsko a minimalizácie výrubov v štátnych lesoch v okolí Rusoviec
 • Pravidelné čistenie okolia jazier
 • Práca na koncepcii odpadovej politiky

Diskusný večer

Komunitné akcie

 • Diskusné večery pre Rusovce
 • Špakohlty (zberné nádoby na špaky s možnosťou hlasovania)

Komunikácia

 • Elektronický kalendár
 • Živé prenosy zo zastupiteľstiev

Plošné testovanie

Korona kríza

 • Dobrovoľnícke zabezpečenie rúšok pre seniorov v 1. vlne 
 • Dobrovoľnícka pomoc pri plošnom testovaní

Vlado Mokráň

Po dvoch rokoch “vo funkcii” musím povedať, že to, čo vnímam najsilnejšie je, že sa neustále učím. Aj keď som vedel pomerne presne, do čoho idem, skúsenosť je neprenosná. 

Druhá vec, ktorú vnímam je, že aj keď je čas poslancovania dosť náročný – pretože chcete stihnúť veľa vecí a čas nie je naťahovací – tak viem, že zo spätného pohľadu budem vidieť toto obdobie ako radostné. Človeka to napĺňa, robiť veci, ktoré dávajú zmysel, ktoré po nás zostanú alebo aj keď nezostanú, zlepšia dnes mnohým život. 

Pre mňa tou najdôležitejšou oblasťou zostáva otázka životného prostredia, aj keď sa v mojej agende ocitli aj otázky stavebné či dopravné. Je to jedna z vecí, ktoré sa stále učím: nachádzať čo najmúdrejší kompromis medzi ideálmi a otázkami dlhodobými (klimatická kríza je problém prežitia ďalších generácií, preto je absolútne kľúčová) a potrebou riešenia každodenných starostí (ranná špička smerom do Bratislavy bola v septembri kritická). Potrebné je oboje, ale to nachádzanie rovnováhy je o každodennom zvažovaní a učení sa.


Robo Kalmár

Toto volebné obdobie vnímam ako obdobie plné výziev a veľkých očakávaní. Ide o dva protiklady, ktoré vyplývajú z nálad v našej spoločnosti volajúcich po zmene. Tento fenomén sa prejavil aj u nás v Rusovciach. Verím, že v prípade Rusoviec môžeme byť svedkami zmeny k lepšiemu. Som rád, že môžem byť pri tom a pomôcť týmto zmenám.

Rusovce zažili búrlivý rast a preto je potrebné, aby sme podnikli všetky kroky v záujme trvalo udržateľného rozvoja našej mestskej časti. Toto platí najmä o novej filozofii financovania priorít. Som za to, aby sa zveľaďoval majetok mestskej časti, ktorý v budúcnosti vie priniesť pre Rusovce aj dodatočné prostriedky. Naopak pri väčších investičných aktivitách uprednostňujeme tie, ktoré mestská časť vie zrealizovať hlavne z iných finančných zdrojov, napríklad z prostriedkov EÚ.

Tu nás čaká ešte veľa práce. Aby sme mohli viac využívať túto formu financovania, potrebujeme byť pripravení na nové výzvy. To znamená čo najviac investičných zámerov mať rozpracovaných až do podoby konkrétnych projektov. Verím, že po dobrom začiatku ešte viac zužitkujeme naše skúsenosti a budeme vedieť predstaviť v krátkom čase konkrétne výsledky podobne, ako sa to prednedávnom podarilo v rámci cezhraničnej spolupráce s rakúskym Petronell-Carnuntum.


Barbora Dubovská

Obdobie, v ktorom sa nachádzame, dáva úplne nový rozmer všetkým projektom, plánom a celkovému pohľadu na financovanie a aktivity mestskej časti.

Cezhraničnú spoluprácu a čerpanie eurofondov vnímam – a vždy som vnímala – ako kľúčový prvok, podieľajúci sa na dlhodobom rozvoji mestskej časti.

Preto je veľmi dôležité, aby sme boli pripravení na výzvy z rôznych odvetví, aby sme k nim pristupovali flexibilne a účel v najväčšej možnej miere konkretizovali a naviazali na potreby Rusoviec a jej obyvateľov.

Ďalším prvkom, ktorý je pre mňa dôležitý, je čistota Rusoviec. Som vďačná za aktivity všetkých ľudí, ktoré smerujú k čistejším Rusovciam. Ich odhodlanie a motivácia je pre mňa osobne nesmierne inšpirujúca. Silu týchto aktivít som začala vnímať i cez oči svojich detí. 

Zároveň verím, že rozvoj, čistota a dobré medziľudské vzťahy vytvárajú silnú miestnu komunitu, ktorá vystihuje po všetkých stránkach miesto, kde žijeme spokojne a radi. 


Katarína Zjavková

Kým som sa stala poslankyňou, bola som idealistka a aktivistka, plná rôznych nápadov alebo som sa rada pridala k myšlienkam, nápadom, aktivitám, ktoré mi boli blízke. Byť poslankyňou ma zreálnilo a pomohlo mi pochopiť procesy, ktoré v samospráve fungujú  a že nie každý nápad, ktorý vyzerá jednoducho, je tak jednoducho zrealizovateľný. Toto obdobie je pre mňa veľkou školou. Okrem toho, že sa stále učím o chode samosprávy, tak je to aj veľká škola komunikácie a empatie. Snažím sa vžiť a pochopiť ľudí, ktorí nie vždy súhlasia s našimi víziami a myšlienkami a hľadať k nim cestu, ako im byť bližšie.

Rusovce sa stali mojím domovom, moje deti tu chodia do školy a majú tu skvelých kamarátov, máme tu tu zázemie, o akom sme ani nesnívali. Preto pevne verím, že aktivity, ktoré sa budú realizovať, budú aj naďalej podporovať zdravé susedské vzťahy, prepájať jednotlivé komunity, scitlivovať nás k prostrediu, v ktorom žijeme a podporovať pocit spolupatričnosti, ktorý tu bol v tomto neľahkom roku cítiť.