Hlavné problémové okruhy návrhu zóny Rusovce-sever

Hlavné problémové okruhy návrhu zóny Rusovce-sever

Celkové vyznenie návrhu

Rusovce-sever budú nadlho slúžiť ako vstupná brána do Rusoviec, pričom sa budú stavať prakticky na zelenej lúke. To otvára úžasné možnosti, ako zvýrazniť ráz Rusoviec, ukázať, že sa dá skĺbiť história obce s novodobou architektúrou. Vo vyspelej spoločnosti by sa o takúto možnosť urbanisti pobili v snahe vymyslieť také priestorové členenie, ktoré zvýrazní to, čo tu je hodné obdivu a citlivo to prepojí s funkciami novej časti obce.

Nová štvrť ako sídlisko

Navrhnuté riešenie však pôsobí dojmom vidiny maximalizácie zisku majiteľov pozemkov. Smeruje k obyčajnému sídlisku rodinných domov, satelitu Bratislavy bez vlastnej identity a duše. Rozloženie ulíc je sídliskovo uniformné, nepočíta s pestrosťou vilovej štvrte, verejné priestory sú len pri obchodoch.

Rezignácia na atraktivitu miesta

Vstup do Rusoviec by mal byť atraktívny, aby sa ľudia, prechádzajúci Rusovcami, zastavili. Spojenie historického genia loci a toho, že sme časť mesta, by mohla byť zlatou baňou, mohla by otvoriť dvere pre zamestnanie starých či nových Rusovčanov, aby nemuseli všetci odchádzať do Bratislavy.

Navrhovaná polyfunkcia pri hlavnej ceste v štýle Slnečníc však nedáva nádej na to, že by tu chcel vzniknúť atraktívny priestor v kvalite 21. storočia, pripravujúci návštevníka na historické jadro obce.

Ignorovanie potrieb nových Rusovčanov

Autori návrhu ako keby predpokladali, že noví Rusovčania v tejto štvrti budú svoj domov považovať len za noclažisko. Kde budú hrať chlapci hokej? Kde budú hrať dievčatá vybíjanú? Čo teenageri? Majú dôvod zostávať v Rusovciach? Kvalita života predsa nie je len o bankovom konte.

Problém výškového limitu budov

Spracovateľ návrhu, napriek zadaniu a napriek tomu, čo deklaruje aj vedenie našej obce, v texte na viacerých miestach predpokladá troj až štvorpodlažnú zástavbu.

Nesúlad s územným plánom Bratislavy

Návrh, predložený pred letom 2015, nenápadne posunul hranicu, určenú na rekreáciu a šport a dokonca aj na zeleň, v prospech individuálnej bytovej výstavby. Tým porušil povinnosť rešpektovať limity nadradeného územného plánu. O tom, že by rešpektoval zákonnú povinnosť dodržať ochranné pásmo lesa v šírke 50 m, spracovateľ ani neuvažoval: spolieha sa na to, že dostane výnimku.

Doprava

Návrh obsahuje posúdenie dopravy na výhľadové obdobie pre rok 2020. Čo bude potom? Spracovateľ neurobil dopravný prieskum a je podozrenie, že návrh nespĺňa viacero povinných noriem.

Čo bude ďalej?

Je to naša mestská časť, kto má nielen možnosť, ale priam povinnosť vyvažovať podnikateľskú mentalitu investorov a byť lídrom pri presadzovaní verejného záujmu.

Dnešnou úlohou obce preto je prinútiť spracovateľa, aby sa vážne venoval všetkým pripomienkam, vrátane tých zásadných, a návrh prepracoval podľa predstáv zadávateľa, teda obce.

V najbližšom čase sa bude lámať chlieb. Dúfajme, že naša obec bude tvrdo hájiť verejný záujem a nenechá sa učičíkať niekoľkými drobnými ústupkami. Rusovce-sever bude štvrť, s ktorou tu budeme žiť už navždy a bola by nenapraviteľná škoda, ak by sme dnes poľavili.