Mesiac úcty k starším

Exkurzia v národnej kultúrnej pamiatke Rímsky vojenský tábor – Gerulata pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Už od roku 1990, kedy Organizácia Spojených národov vyhlásila 1. október za Medzinárodný deň starších ľudí, si nielen tento deň, ale i celý mesiac október pripomíname význam staršej generácie v spoločnosti, oceňujeme jej prínos, znalosti a skúsenosti.
Pri tejto príležitosti Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy v zastúpení pani PhDr. Jaroslavy Schmidtovej sprostredkovala odbornú prednášku a následne aj exkurziu v múzeu Antická Gerulata Rusovce pre členov Klubu dôchodcov pri Miestnom úrade MČ Bratislava – Rusovce. Pani Schmidtová – archeologička, odborníčka na obdobie rímskej ríše, najskôr osobnou návštevou v Klube dôchodcov v Humanitnom centre Kresťanskej ligy informovala prítomné oslávenkyne a oslávencov o už zrealizovaných archeologických výskumoch, o objavených nálezoch a o ich kultúrnom a historickom význame.

Veľmi zaujímavo a pôsobivo prezentovala pani Schmidtová priamo v múzeu Antická Gerulata históriu miesta, na ktorom sa rozprestierajú dnešné Rusovce. Vyzdvihla najmä to, že Rusovce sú z pohľadu významu jednotlivých nálezov v podstate „malým Rímom“, prítomných zaujala rozprávaním o odhaľovaní hrobových miest pomocou špeciálnych leteckých snímkov, popísala úžasnú prácu všetkých, ktorí sa na odhaľovaní dávnej minulosti spolupodieľajú.
Príjemným zážitkom bolo aj spoločné spomínanie prítomných aktívnych dôchodcov na časy ich mladosti a na rozdiely ich života a života súčasných mladých ľudí.
V dnešnej uponáhľanej dobe by mohli byť takéto neformálne stretnutia dobrou príležitosťou na rozhovory staršej generácie a mladých ľudí. Práve od našich dôchodcov máme možnosť získať originálne informácie o ich živote prežitom tu v Rusovciach a o mnohých zmenách, ktorými Rusovce počas svojej histórie prešli.