Protest prokurátorky proti rozhodnutiu OÚ vo veci ÚPZ Rusovce-sever

Prokurátorka Okresnej prokuratúry BA I podala v septembri protest proti rozhodnutiu Okresného úradu BA, odbor starostlivosti o životné prostredie. Protest sa týka rozhodnutia o neposudzovaní vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Územný plán zóny Rusovce-sever“.

Prokurátorka o. i. v zdôvodnení svojho protestu píše:

  • Okresný úrad sa pripomienkami dotknutej verejnosti vysporiadal „len“ tak, že ich viac-menej odcitoval a následne odcitoval stanovisko obstarávateľa k týmto pripomienkam a v nadväznosti na to všeobecne skonštatoval, že „navrhovaný strategický dokument nemá pravdepodobne významný vplyv na životné prostredie, preto nie je predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie“.
  • Z listu mestskej časti Bratislava-Rusovce vyplýva, že táto mestská časť ako obstarávateľ ÚPZ zastáva názor, že tento nemá byť predmetom posudzovania podľa zákona 24/2006 Z.z. Vzhľadom na to je pochopiteľné, že mestská časť Bratislava-Rusovce v liste, ktorým sa vyjadrovala k doručeným pripomienkam dotknutej verejnosti, tieto pripomienky negovala.
  • Dotknutá verejnosť vzniesla napr. aj konkrétne pripomienky, že: kapacity v tabuľke dopravného zaťaženia nevychádzajú z projektovaného zaťaženia komunikácie I/2 po realizácii výstavby v mč Rusovce, mč Čunovo a v ďalších lokalitách. Vychádzajú zo štandardných meraní a nie meraní sezónnych, v ktorých zaťaženie predmetnej komunikácie výrazne narastá. MČ Bratislava-Rusovce sa k tejto pripomienke vyjadrila v tom zmysle, že kapacity v tabuľke dopravného zaťaženia vychádzajú zo všeobecne zaužívaných zvyklostí a overených prístupov. Z uplatnených pripomienok je zrejmé, že vedomosti o dopravných prúdoch a priebehoch dopravných intenzít a výpočte priepustnosti komunikácií nie sú hlavným odborom spracovateľov tohto stanoviska.
  • Dokument zle rieši obsluhu územia, tak dynamickú, ako aj statickú dopravu. Riešenie troch úrovňových kirižovatiek spôsobí kolaps na komunikácii I/2 spájajúci MČ s centrom a ostatnými časťmai Bratislavy.
  • Vzhľadom na podiel koncovej a tranzitnej dopravy na tejto komunikácii nie je možné sa odvolávať na potenciálne vybudovanie obchvatu komunikácie I/2, ktorej realizácia nie je uvažovaná vo výhľadovej dobe pre UŹP.
  • Na sčítacom úseku, kde sa riešená lokalita nachádza, nebol v roku 2010 vykonaný dopravný prieskum. Použité údaje sú nesprávne prevzaté z iného sčítacieho úseku. Prieskum intenzity dopravy na dotknutom úseku cesty mal byť vykonaný, pričom by preukázal skutočné dopravné zaťaženie a potvrdil intenzity dopravy pre rannú a poobednú špičkovú hodinu.
  • Predložená dokumentácia neakceptuje STN. Použité údaje o intenzite dopravy v riešenom úseku cesty I/2 pre roky 2010, 2020 a 2030 nie je možné považovať za hodnoverné.
  • V prípade pripomienok dotknutej verejnosti ide o pripomienky prof. Ing. arch Maroša Finku, ktorý podľa všeobecne dostupných informácií pôsobí ako profesor Slovenskej technickej unierzity a expert OSN pre Plicy Unit 6 Priestorové plánovanie stálej konferencie OSN Habitat a Ing. Ľubomíra Jamečného, PhD., ktorý podľa všeobecne dostupných informácií pôsobí ako odborný asistent na Slovenskej technickej univerzite, oddelenie priestorového plánovania a manažmentu.

Celý materiál je k dispozícii na stiahnutie tu: protest prokuratorky.