Rusovce-sever: zapracovanie pripomienok

Stručné zhrnutie, ako boli zapracované pripomienky inštitúcií aj občanov do návrhu riešenia. Ako píšeme vedľa, na stretnutí spracovateľa a poslancov v apríli 2016 starosta presadil pôvodne nezapracované podmienky výškového limitu, detské ihrisko bolo presunuté na perifériu územia.

Skupina pripomienok Pripomienkujúce subjekty Akceptácia
Celkové zosúladenie grafickej a textovej časti, doplnenia, odstránenie ihrísk od hlavnej cesty. Magistrát

Akceptované

Menšie doplnenia textu bez zmeny priestorového usporiadania, požadované odkazy na splnenie rôznych noriem a pod. 17 úradov štátnej správy

Akceptované

Množstvo požiadaviek na zvýšenie podlažnosti, odmietanie detského ihriska, odvolávajúc sa na znehodnotenie pozemkov a pod. 4 spoločnosti 13 fyzických vlastníkov pozemkov

Neakceptované, až na detské ihriská, ktoré boli zrušené.

Zníženie zastúpenia bývania na 50 %, zaradenie etapizácie, prepojenie ulíc až po vybudovaní dopravného napojenia, prípadne len pre peších, pripomienky k dopravnému riešeniu, opravy v návrhu. 3 poslanci politického združenia Rusovčan

Neakceptované, až na etapizáciu.

Rešpektovanie vidieckeho charakteru, zokruhovanie komunikácií, pripomienky k dopravnému riešeniu, obmedzenie podlažnosti, centrálna oddychová zóna, regulácia aktivít pre šport a rekreáciu, rozšírenie zoznamu verejnoprospešných stavieb, cyklochodníky. 2 opoziční poslanci

Neakceptované

Výškové limity, ochranné pásmo lesa, nesúlad s ÚP Bratislavy, centrálna oddychová zóna, doprava štyrmi pruhmi. Hromadná pripomienka vyše 200 občanov

Neakceptované, až na nesúlad s ÚP Bratislavy.

Technické pripomienky k doprave, upozornenie na nesúlad s ÚP Bratislavy. 3 občania – jednotlivci  

Akceptované

Neprejazdnosť Hájovej ulice, hlavná cesta bez semafórov. Občania – 89 podpisov

Neakceptované

Športoviská a oddych namiesto polyfunkcie, zachovanie charakteru lokality ako pamiatkovej a historického pôdorysu vidieckeho sídla. Občania – 43 podpisov

Neakceptované

Nepriechodnosť ulíc do novej zóny. Občania – 11 podpisov, podobný podnet aj samostatne

Neakceptované

Zníženie hustoty zastavanosti a zníženie podlažnosti. Občania – 4 podpisy

Neakceptované

Upozornenie na poddimenzovanie počtu obyvateľov, nedostatočné vybavenie školami a škôlkami. Občan

Neakceptované

Obmedzenie podlažnosti, pripomienky k dopravnému riešeniu, vytvorenie oddychovej zóny. Občania – 5 podpisov

Neakceptované

Široké spektrum koncepčných výhrad. Dvaja pripomienkujúci – profesor a architekt na STÚ

Neakceptované