Územný plán zóny Rusovce-sever – atraktívne miesto na nové bývanie alebo budúca „králikáreň“

Územný plán zóny Rusovce-sever – atraktívne miesto na nové bývanie alebo budúca „králikáreň“

Nakoľko tému spracovania Územného plánu zóny Rusovce – Sever (ďalej len „ÚP“) považujeme v súčasnosti za jednu z hlavných priorít mestskej časti, otvárame ju opätovne aj v tomto vydaní.

Kým v minulom čísle sme sa sústredili predovšetkým na sprostredkovanie prvotnej informácie o ÚP a apel na občanov, aby sa nebáli svoje námietky, postrehy i pripomienky zverejniť v rámci chystaného pripomienkového konania, témou tohto vydania bude poukázať na chyby v procese tvorby ÚP, ako aj zhrnutie najpodstatnejších pripomienok odbornej i laickej verejnosti k Návrhu ÚP, tak ako bol prezentovaný začiatkom júla tohto roku.

Ako to bolo

História obstarávania územného plánu zóny Rusovce Sever siaha do roku 2010. V tom čase malo byť jeho vypracovanie financované investormi alebo majiteľmi pozemkov (zdroj: Rusovské noviny, marec 2010). Z toho dôvodu sa na jeho úplnom začiatku dostalo pravdepodobne zadanie územného plánu zóny pod vplyv záujmov niektorých majiteľov pozemkov. Táto skutočnosť sa odrazila aj v prvom predloženom návrhu zadania, ktoré dostalo vedenie obce na posúdenie v polovici roku 2011. Už v tomto čase vyjadrila stavebno-bytová komisia presvedčenie, že do zadania k tvorbe ÚP je potrebné zapracovať základnú predstavu obce o využití daného územia (zdroj: Zápisnica zo stavebno-bytovej komisie zo dňa 16. 10. 2011). Rovnako tak komisia v decembri toho istého roku konštatovala, že spracovateľ do zadania nezapracoval väčšinu pripomienok od poslancov a svojvoľne zvýšil poslancami požadovanú podlažnosť obytných domov v riešenom území (zdroj: Zápisnica zo stavebno-bytovej komisie zo dňa 5. 12. 2011). Na obranu voči tejto námietke reagoval p. Hollý odpoveďou, že nechce opakovanie procesu pripomienkovania, a tak zapracoval len niektoré z nich. Takúto argumentáciu poslanci odmietli a navrhli požiadať o stanovisko Krajský úrad (zdroj: zápis zo zasadnutia MZ 20. 10. 2011). Počas januárového zastupiteľstva v roku 2012 bolo tlmočené toto stanovisko poslancom s tým, že Krajský úrad odobril špecifikáciu dodatočných podmienok v zadaní, v prípade, že tieto nie sú v rozpore s vyšším ÚP (v tomto prípade ÚP hl. mesta). Po tejto reakcii bolo zadanie zastupiteľstvom schválené.

Takto sa môže zmeniť pohľad na Rusovce pri dvojpodlažnej a trojpodlažnej výstavbe.

A tu niekde sa končí posledná verejnosti dostupná zmienka o ÚP. Počas nasledujúceho obdobia takmer 3 rokov sa celý proces tvorby ÚP zastavil. Napriek opakovaným otázkam zo strany poslancov p. Tuleka, či p. Mančíka sa téma ÚP otvorila opätovne až na jar tohto roku. Náhoda? Náhody neexistujú. V tomto prípade sa touto „náhodou“ stal termín (15.11.2015) zúčtovania dotácie (18 403 EUR) z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (zdroj: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na rok 2015 č. 898/B630/2015 zo dňa 28.10.2015). V prípade, ak naša mestská časť nedodrží zmluvné podmienky, nebude jej spomínaná dotácia vyplatená. Táto situácia by samozrejme znamenala neočakávanú finančnú záťaž pre rozpočet obce. Do termínu tlače našich novín bola táto hrozba reálna, keďže mestská časť neodovzdala donorovi kompletnú dokumentáciu potrebnú na preplatenie dotácie. Keďže je to však stále otvorená záležitosť, chceme veriť tomu, že sa vedenie obce „posnaží“ Návrh ÚP spracovať, v čo najkratšom čase. Je smutné, že sa tak podcenil čas, ktorý sme mali k dispozícií na tvorbu ÚP. Správnym, korektným a hlavne jasne stanoveným harmonogramom prác sme mohli predísť všetkým súčasným komplikáciám, ktoré bránia schváleniu ÚP. Naviac, v neprospech tohto celého sa objavuje ešte jeden dôležitý fakt a to, že v roku 2017 končí na danom území stavebná uzávera. Po „prešvihnutí“ tohto termínu nám reálne hrozí, že táto časť obce bude zastavaná takým spôsobom, ktorý už nebudeme mať v moci usmerniť.

V celom procese tvorby ÚP sa nám objavuje jedna podstatná osoba. Keďže náš Miestny úrad nedisponoval osobou spôsobilou na proces tvorby ÚP, objednal si túto službu u Ing. Hollého. Ten je až do dnešného dňa vedením obce poverený rokovaním so spracovateľom ÚP. Tiež je kontaktnou osobou pri komunikácii s verejnosťou, ako aj s majiteľmi pozemkov v danom území. Z pozície poslancov i pozorovateľov celého diania musíme však konštatovať, že práve osoba p. Hollého je našimi očami vnímaná ako kontroverzná. Jeho rétorika je príliš agresívna a vystupujúca skôr v neprospech obyvateľov Rusoviec. Voľnosť v prezentácii, ktorá mu bola úradom zverená, celý proces tvorby ÚP skôr komplikuje ako napomáha zdarnému ukončeniu.

Pripomienkové konanie

Samotný termín zverejnenia Návrhu ÚP pre verejnosť možno zo strany úradu považovať za účelový krok, keďže bol vyhlásený v čase letných prázdnin (15. júla 2015). I napriek tomuto faktu sa nám podarilo zmobilizovať verejnosť a mnohí svoje pripomienky stihli v písomnej podobe odovzdať úradu. Rozsah a závažnosť týchto pripomienok sú zrkadlom kvality súčasného návrhu Územného plánu Zóny Rusovce – Sever.

Tu sú najčastejšie z nich:

  • Absolútne kľúčovým sa v tomto prípade javí problém s navrhovaným riešením dopravy. Podľa viacerých pripomienkujúcich subjektov (odborníkov z oblasti dopravy, vrátane Magistrátu) nie je dopravné napojenie z riešeného územia na cestu I/2 správne a odborne vypracované.
  • Obyvatelia časti Tehelný hon nepodporujú prepojenie so zónou Sever. V tomto prípade Magistrát vo svojom stanovisku považuje z koncepčného pohľadu za nevyhnutné uvažovať aj s prepojením na danú lokalitu na cetu I/2 a to cez navrhované križovatky B a C.
  • Zvýšenie podielu zelene a rozšírenie plôch pre šport a rekreáciu. Magistrát v zmysle ÚP Hl. mesta požaduje riešiť túto funkciu na celkovej ploche 22 203 m2.
  • Zníženie podlažnosti objektov na max. 2 NP.
  • Napojenie na existujúce cyklotrasy.
  • Takmer všetci vlastníci dotknutých pozemkov poukazujú na porušovanie ich vlastníckych práv, keďže v prípade prijatia tohto znenia ÚP by sa im výrazne krátili príjmy z predaja a požadujú návrat k pôvodnému návrhu veľkosti parciel, tak aby to rešpektovalo ÚP Hl. mesta.

V rámci pripomienkového konania sú však dôležitými pripomienkujúcimi subjektmi aj  inštitúcie štátnej a verejnej správy. Najpodstatnejšie sa v kontexte našej témy javia pripomienky Magistrátu Hlavného mesta (zdroj: List MAGS OKUS č. 46663/2015-290193 zo dňa 16.9.2015). Napriek množstvu spísaných pripomienok, ktoré naznačujú skôr „prodeveloperský“ prístup Magistrátu k riešenému územiu, sa nám tu však objavuje jedna veľmi podstatná informácia. Magistrát dal jasné stanovisko k tomu, že úpz môže definovať nižšiu podlažnosť a vyšší podiel zelene, než sa uvádza v ÚP hl. mesta, pretože vyšší ÚP definuje limity, ktoré nemožno prekročiť, ale nemusia byť tiež naplnené.[1] V rovnakom duchu sa k spomínanému bodu vyjadril aj Odbor územného plánovania MDVRR SR vo svojom metodickom stanovisku zaslanom na MiÚ dňa 21.9.2015.

Chceme Rusovce – Sever ako uniformné sídlisko… alebo ako modernú štvrť? (Foto: Jason Hawkes, Klaus Leidorf)

Túto informáciu môžeme v procese tvorby a určovania „limitov“ ÚP Zóny Sever považovať za zásadnú. Samotnému spracovateľovi projektovej dokumentácie do značnej miery „rozväzuje“ ruky a umožňuje do väčšej miery rešpektovať požiadavky obyvateľov na priestorové videnie dotknutého územia. Dáva tak vedeniu mestskej časti nástroj, ako konať vo verejnom záujme a nie v záujme úzkej skupiny developerov. V celej záležitosti vidíme možnú pomoc aj zo strany mestského poslanca za Rusovce, p. Jenčíka. Ten ako predseda Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ má možnosť aktívne ovplyvniť proces tvorby ÚP smerom k mestu a obhajovať záujmy našej mestskej časti.

Žiaľ, zostáva faktom, že územie je riešené v prvom rade tak, aby sa dal z pozemkov vyťažiť čo najväčší zisk. A to na úkor vidieckeho charakteru Rusoviec, funkcionality územia, verejného priestoru a zelene. Aj keď sa v priebehu doby zmenilo financovanie vypracovania územného plánu zóny vďaka dotácii zo štátneho rozpočtu, problémy ostali. Vďaka pripomienkam poslancov sa podarilo jemne upraviť navrhnuté riešenie. Táto korekcia je však len minimálna a určite nezodpovedá našim predstavám o budúcom ideálnom charaktere tohto územia.

Sme presvedčení, že je neprípustné, aby sa pri spracovaní návrhu UP opakovala podobná situácia ako pri tvorbe jeho zadania. Každá pripomienka musí byt vyhodnotená a ku každej musí byť poskytnuté odborné a zrozumiteľné stanovisko. Túto skutočnosť budeme pozorne sledovať a v prípade nevyhnutnosti požadovať nápravu.

[1] presná citácia znie: „Údaje IPP (index podlažných plôch) a IZP (index zastavaných plôch) sú v ÚPN mesta stanovené ako maximálne hodnoty rozvojových funkčných plôch, teda nie je možné ich prekročiť, ale nižšia miera intenzity zástavby nie je vylúčená.“).