ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE - ABY BÝVAŤ V RUSOVCIACH ZNAMENALO ŽIŤ V RUSOVCIACH!

Chceme, aby Rusovce boli priestorovo zastabilizovaná obec, s kvalitným plánom na rozvoj ďalšej infraštruktúry a služieb pre jej obyvateľov. Potrebujeme kontrolovaný rozvoj v zmysle územného plánu, s dôrazom na ďalšiu občiansku participáciu pri verejných projektoch.

Chceme, aby Rusovce neboli tranzitným koridorom automobilovej dopravy, ale aby slúžili predovšetkým vlastným obyvateľom a tiež, aby sa nezmenili na verejné parkovisko pre ľudí smerujúcich do mesta.

Chceme byť pripravení na zapojenie sa do rozvojových aktivít verejnej dopravy – koľajovej, MHD i alternatívnych spôsobov, vrátane cyklodopravy. 

Náš plán:

  • V spolupráci s obyvateľmi pripravíme projekt revitalizácie centrálneho námestia.
  • Aktualizujeme územné plány zón, ktoré určujú ako a čo sa môže v nich stavať.
  • Dohliadneme, aby lokalita Zóna Sever bola budovaná v súlade s prijatým územným plánom, vrátane vytvoreného priestoru na novú školu a škôlku.
  • Podporíme rozvoj cyklodopravy, vrátane prepojenia Rusoviec s Jarovcami oddelenou cyklotrasou.
  • Dobudujeme bezbariérové vstupy do verejných budov
  • Podporíme budovanie verejných priestorov slúžiacich ľuďom, vrátane detí a seniorov, s dôrazom na zeleň.
  • V spolupráci s mestom budeme aktívne presadzovať utlmenie individuálnej dopravy v centrálnej časti.
  • V spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy pripravíme architektonickú súťaž na nové centrum Rusoviec – Castellum (vrátane vybudovania nového zdravotného strediska).

Ing. arch. Roman PORUBEC, kandidát na poslanca s č. 21

Budem pôsobiť ako odborný garant a oponent pri rozvoji Rusoviec z hľadiska stavebného a urbanistického rozvoja. Ako člen komisie a zástupca odbornej verejnosti budem ďalej pomáhať na projektoch, ktoré sa aktuálne riešia a ktoré mestskú časť čakajú v najbližších rokoch: rekonštrukcia a zazelenanie centrálneho námestia či nového centra Rusoviec – Castellum (oproti kaštieľu), aby boli odborne dobre pripravené a slúžili všetkým súčasným aj budúcim obyvateľom Rusoviec.