Kedy bude Slovensko sebavedomá a inovatívna krajina?

O stave školstva na Slovensku sa toho napísalo v poslednom čase dosť. Je kritický. Vlastne je to také verejné tajomstvo, o ktorom sa nehovorí len tam, kde by sa malo hovoriť a konať najviac. Výsledkom je fakt, že podľa viacerých medzinárodných porovnaní kvalita slovenského školstva upadá a slovenské deti patria medzi najnešťastnejšie.

Symbolicky, deň pred Dňom študentstva (16. 11. 2016) bol expertným tímom, vedeným Renátou Králikovou, predstavený projekt To dá rozum. Je to projekt s cieľom pripraviť ucelený návrh komplexnej zmeny slovenského vzdelávacieho systému – od predškolskej výchovy cez základné a stredné školy, vysoké školstvo až po celoživotné vzdelávanie. Projekt však nemá za cieľ len opraviť chyby v súčasnom nastavení, ale pripraviť nový, inovatívny a moderný systém, ktorý bude vedieť odpovedať na výzvy budúcnosti (starnutie populácie, robotizácia výroby, imigrácia, ekonomika a požiadavky trhu práce) a taktiež aj na potreby súčasnosti.

Jedným z prvých krokov bolo zadefinovanie vízie vzdelávania na Slovensku roku 2040. Ideálneho stavu, ku ktorému by sme sa chceli postupnými, premyslenými krokmi priblížiť. Upriamuje pozornosť na učiaceho sa – spôsob výučby sa prispôsobuje žiakovi/študentovi, nie žiak/študent výučbe
a umožňuje mu tak celistvý rozvoj. Učiteľov/ky ako kvalifikovaných a oceňovaných profesionálov. Štát garantuje rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu pre každého.

V súčasnosti expertný tím analyzuje slabé stránky slovenského školstva, na ktoré budú nadväzovať odporúčania, ako súčasný neblahý stav zmeniť. Neskôr, približne v treťom roku projektu, je naplánovaná aplikácia pilotných projektov v praxi. A tu je priestor aj pre Základnú školu s Materskou školou Rusovce. Zapojiť sa do takto obšírneho projektu by prinieslo mnohé benefity. Zaškolenie učiteľov, posun v pedagogickom prístupe a v neposlednom rade zlepšenie aj, momentálne tak naštrbeného, imidžu školy.

Viac o projekte si môžete prečítať na www.todarozum.sk alebo FB „todarozum.sk“.

Miroslava Vaceková
členka Rady školy v ZŠ s MŠ Rusovce