MODERNÉ A ZELENÉ RUSOVCE 2022 - 2026

Milé Rusovčanky, milí Rusovčania,

keď som striedala svojho predchodcu po takmer 19-tich rokoch, tak som musela okolie presviedčať, že doba sa zmenila a aj Rusovce si zaslúžia napredovať. Aj po 4 rokoch vo funkcii ostáva mojim cieľom pretvárať obraz Rusoviec tak, aby sa nespájali len s rozpadnutým kaštieľom a pozemkovou mafiou. Vymenili sme politiku spojenú s biznisom za občiansku, nezaloženú na motíve prospechu zopár jednotlivcov, ale prosperite pre celú obec.  

Je prirodzené, že ľudia si všímajú predovšetkým viditeľné veci. Pri nástupe do funkcie som deklarovala zintenzívnenie získavania financií do obecného rozpočtu z projektových zdrojov. Za uplynulé 4 roky sme získali z dotačných a grantových výziev takmer 4 milióny eur. Nezaťažujeme tak našu pokladnicu a dokážeme sa púšťať aj do významných investičných aktivít ako vybudovanie novej školskej jedálneďalších tried pre školu, vybudovanie skateparkovéhoworkoutového ihriska, komplexné zrevitalizovanie autobusového otočiska, výmena povrchu vozoviek na Balkánskej ulici, Colníckej uliciulici Pohraničníkov, osadenie kamerového systému. A máme v pláne pokračovať! Stále je tu veľký investičný dlh na našich budovách (ZŠ, stará škôlka pri Hasičskej zbrojnici „tzv. Fitko“, Dom záhradkárov), ktorý si nesieme z minulých rokov. Budeme pokračovať v ich postupnej obnove.

V ďalšom období sa chceme pustiť do projektu revitalizácie námestia pred OD Kraj. Samozrejmosťou je pokračovanie v zlepšovaní poskytovaných služieb miestnym úradom a zavádzanie tzv. smart living riešení. Tie skvalitnia život obyvateľom a posunú nás do 21. storočia.

Naša poloha je naša veľká devíza. Vnímam obrovský potenciál Rusoviec ako prihraničnej obce. Chcem, aby sa naša mestská časť stala lídrom v prezentácií kultúrneho a prírodného dedičstva, ktoré je obrovské. Aktívne využívanie nástrojov cezhraničnej spolupráe k tomu významne dopomáha. Rada by som v začatých aktivitách a vízii pokračovala.

Silný hlas Rusoviec v meste vie hájiť záujmy aj malej samosprávy. Spoluprácu s hlavným mestom pre rozvoj mestskej časti preto považujem za kľúčovú. Mnohé aktivity by sa bez nej nerealizovali. Budem preto presadzovať pokračovanie rekonštrukcie Balkánskej ulice vrátane jej osvetlenia, vybudovanie chodníka pre peších od zdravotného strediska k autobusovému otočisku a zriadenie odbočovacieho pruhu z hlavnej cesty do Gaštanovej aleje. Aj preto je dôležité, aby v mestskom zastupiteľstve sedel za Rusovce poslanec, ktorý je aktívny, zúčastňuje sa mestskej politiky, aktívne sa zapája do diskusií o meste a lobuje za našu mestskú časť. Doposiaľ tomu tak nebolo, čím Rusovce prichádzali o ďalšie príležitosti.

Je to dôležité aj preto, lebo vstupujeme do náročného obdobia, ktoré preverí ekonomickú stabilitu našej mestskej časti. Nie som nováčikom v komunálnej politike, legislatíva a procesy vedenia obce sú mi zrejmé, mám skúsenosti ako viesť a realizovať projekty, či zostavovať rozpočet. Ponúkam preto kontinuitu, ponúkam pokračovanie odbornosti a profesionality pri riadení rusovskej samosprávy.

Na riešenie problémov, ktoré nám prináša život je potrebné mať okolo seba nápomocný tím odborníkov – poslancov. Tí majú pracovať pre Rusovce a nie pre záujmové skupiny, majú byť schopní opierať svoje rozhodnutia o odbornosť. Takýto tím vám ponúkam. Mám vedľa seba skvelých odborníkov a odborníčky na rôzne oblasti potrebné pre rozvoj Rusoviec.

Starostovanie je bezpochyby jedno z najdynamickejších zamestnaní. Po 4 rokoch v úrade  ma práca starostky stále baví. Uchádzam sa preto opätovne o vašu priazeň a váš hlas v nadchádzajúcich komunálnych voľbách. Rovnako kandidujem aj do mestského zastupiteľstva, kde chcem konečne presadzovať skutočné záujmy Rusoviec.

Ďakujem vopred za vašu dôveru.

Lucia Tuleková Henčelová, kandidátka na starostku

Našim zámerom  je priniesť Rusovciam kvalitný, odborný a cielený volebný program.

Pokračujeme v strategickom plánovaní a predstavení našej dlhodobej vízie i krátkodobých cieľov. Naším cieľom je, aby boli Rusovce modernou a ekologickou samosprávou, ktorá patrí do 21. storočia.

Náš tím nie je skupinka lojálnych kamarátov, sú to všetko odborníci v témach, ktorých posilnenie vnímame ako nevyhnutné pre ďalší rozvoj Rusoviec.

Týmito témami sú:

 • Funkčná doprava
 • Strategické plánovanie územného rozvoja Rusoviec a dôraz na kvalitný verejný priestor pri zachovaní rázu obce
 • Odborne spravovaný rozpočet s dôrazom na podporu služieb a verejne prospešných aktivít
 • Strategické plánovanie s napojením na mesto a ďalší rozvoj cezhraničnej spolupráce
 • Podpora verejných politík a smart riešení
 • Skvalitnenie školskej a mimoškolskej činnosti
 • Tlmenie dôsledkov klimatických zmien a ochrana životného prostredie

Vieme, že veľké veci sa dajú robiť najlepšie spoločnými silami. Pre efektívne fungovanie Rusoviec je kľúčové, aby starostka a poslanci boli jeden tím.

Náš tím tvoria ľudia, ktorých už z poslaneckých „lavíc“ poznáte. Za 4 roky sme získali nové skúsenosti, vedomosti, kontakty. Stali sme sa silnejšími. Do nadchádzajúceho volebného obdobia sme do tímu prizvali aj nové tváre. Spoločne sa o vašu dôveru uchádzame ako iniciatíva PRE RUSOVCE, ktorú v nadchádzajúcich voľbách podporili strany Team Bratislava, Progresívne Slovensko a Sloboda a Solidarita (pri kandidátke do mestského zastupiteľstva).

 • Sme odborníci a odborníčky. Dokážeme odborne a kvalitne spravovať Rusovce, v ktorých sme vyrastali, v ktorých žijeme, v ktorých vychovávame naše deti.
 • Sme zelení. Ochrana životného prostredia je jednou z našich hlavných priorít. Len zelené Rusovce majú udržateľnú budúcnosť.
 • Sme transparentní. Komunikujeme otvorene, výkon verejných funkcií považujeme za službu, ktorá má byť pod drobnohľadom verejnosti.
 • Sme čistí. Nie sme napojení na žiadne záujmové skupiny, nestoja za nami rôzni ľudia z nedávnej doby či developeri, nemáme kauzy ani bočné úmysly, nemáme pochybné financovanie našich aktivít.
 • Sme moderní. Predstavujeme odbornosť, názorovú vyzretosť, orientovanosť v súčasných trendoch.
 • Sme nekonfliktní. Napriek dlhoročným snahám niektorých poslancov o konflikt a rozdeľovanie, neeskalujeme napätie a problémy riešime bez kriku. Rusovce potrebujú spoluprácu, my ju ponúkame.
 • Sme tu pre všetkých. Nedelíme Rusovce na „nás“ a „vás“, ani na pôvodných a nových Rusovčanov. Sme nimi všetci. Ctíme tradície a sme tu pre všetkých.

Poďte 29. októbra 2022 voliť! Voľte PRE RUSOVCE!

 

Kapitoly nášho programu:

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – ABY SA NAŠIM DEŤOM V RUSOVCIACH DOBRE ŽILO!

ŠKOLSTVO – ABY RUSOVCE BOLI MODERNÉ A VZDELANÉ!

ROZPOČET A FINANCIE – ABY SME V RUSOVCIACH ZODPOVEDNE HOSPODÁRILI!

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA – ABY RUSOVCE BOLI LÍDROM V PREZENTÁCIÍ PRÍRODNÉHO A KULTÚRNEHO DEDIČSTVA!

VEREJNÉ POLITIKY A SMART RIEŠENIA – ABY SME V RUSOVCIACH SPOLUPRACOVALI!

ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE – ABY BÝVAŤ V RUSOVCIACH ZNAMENALO ŽIŤ V RUSOVCIACH!