Volebný program Pre RusovceTradičné Rusovce – to je vidiecky charakter obce, silná komunita, porozumenie, prijemné bývanie, kvalitný verejný priestor, veľa zelene, udržiavanie a podpora tradícií.

 Tradičná obec sa rozširuje prirodzene

 • Kvalitné verejné priestory
  • Chceme nielen domy s plotmi, ale aj miesta, kde sa budeme stretávať.
  • Rusovský verejný priestor je najmä príroda – lesopark, hrádza, jazerá. Chýba však kvalitný vidiecky verejný priestor, v ktorom sa vieme stretnúť, organizovať rôzne podujatia a pod. Podporíme vznik a zveľaďovanie verejných priestorov aj vnútri obce. Ako miesto pre komunitné akcie si vieme predstaviť aj kostolík sv. Víta, ktorý zveľaďujeme v spolupráci s miestnou farou.
 • Citlivá regulácia územia
  • Naša obec bude mať onedlho trojnásobný počet obyvateľov, ako pred dvadsiatimi rokmi. Tento trend predstavuje zásadné ohrozenie vidieckeho charakteru Rusoviec a je nutné ho rozumne regulovať.
  • V rámci prípravy nového územného plánu mesta či jeho dodatkov budeme preto dôsledne chrániť vidiecky charakter Rusoviec.

 Tradičná obec rozvíja tradície

 • Podpora tradičných akcií
  • Fašiangy, Majáles a stavanie mája, veľkolepý Deň Rusoviec, šarkaniáda, lampiónový sprievod, vianočné trhy a živý Betlehem… Tradičné akcie tvoria súčasť nášho koloritu a ich organizátori si zaslúžia našu podporu.
  • Podporujeme nové tradície ako je susedský trh, vlastivedné prechádzky či výmenné burzy. Takéto tradície pomáhať si navzájom sa pridajú k miestam, kde sa môžeme stretávať. Podporíme aj nové malé kultúrne podujatia.
 • Priestor pre zapojenie všetkých
  • Podporíme aktivity, nápady a združenia, ktoré sú v prospech Rusoviec. Aktívni občania sú najväčšou devízou komunity a zaslúžia si podporu, bez ohľadu na to, koho podporovali vo voľbách či kam sú zaradení.
  • Zapojíme mladých ľudí do diania v Rusovciach a vytvoríme priestor pre ich nápady, tvorbu a realizáciu. Podpora mladých je dôležitou súčasťou budovania dobrej komunity.
  • Folklór má v Rusovciach tradíciu (SĽUK, Gerulata), preto si zaslúži našu podporu.

Tradičná obec si ctí históriu 

 • Čeľadník pre všetkých
  • V zrekonštruovanom čeľadníku v parku podporíme vytvorenie kultúrneho centra pre všetkých Rusovčanov.
 • Park prístupný verejnosti
  • V spolupráci s vlastníkom zabezpečíme, aby park aj naďalej slúžil verejnosti.
 • Rímske dedičstvo nezapadne prachom
  • Budeme partnermi organizácií, ktoré ho zveľaďujú výnimočné rímske dedičstvo Rusoviec. V porovnaní s podobnými miestami za hranicami v Rakúsku sú rusovské rímske pamiatky a tradícia málo propagované a nevyužívame tak našu jedinečnosť.

Tradičná obec chráni svoju prírodu

 • Ochrana lužných lesov
  • Nerozširovanie obce do lesa je len základ – treba ísť ďalej. Rusovce si mnohí vyberajú pre svoj domov aj kvôli bohatej dunajskej prírode. Aktivity za nekomerčný manažment lužných lesov už začali, ale Rusovce sa ich zatiaľ nezúčastnili. Pripojíme sa preto k mestským častiam, ktoré presadzujú minimalizácie výrubov. Sme presvedčení, že jedinečnosť Rusoviec je spojená aj so starostlivosťou o prírodu, jej udržiavaním a úctou k nej.
  • Podporujeme vyhlásenie Národného parku Podunajsko.
 • Čistý les a okolie jazera
  • Zabezpečíme pravidelné čistenie okolia jazier. Chceme, aby les a jazerá slúžili ľuďom v prírodnej podobe, bez komercie, avšak v čistom stave. Nie sme tak chudobní, aby sme nemohli udržiavať to, čo tu je pre všetkých.

Rusovce – najlepšia mestská časť pre život

 • Nová forma zastupovania záujmov mestskej časti v meste
  • Presadzujeme spoluprácu mestských častí založenú na korektných vzťahoch, rovnoprávnosti a spoločnej vízii rozvoja mesta.
 • Rusovce sú súčasťou Bratislavy
  • Zabezpečíme, aby Magistrát riadne udržiaval a opravoval cesty a chodníky, ktoré má v správe v našej mestskej časti.
 • Efektívne využívanie projektov a čerpanie fondov
  • Budeme využívať fondy pre projekty vo všetkých dostupných oblastiach v prospech Rusoviec.
 • Rusovce majú čo ponúknuť
  • Podporíme trvalo udržateľné prezentovanie prírodných a historických zaujímavostí v Rusovciach pre všetkých. Rusovce majú čo ukázať; turizmus šetrný k prírode podporí aj miestnych podnikateľov.


 

 

Moderné Rusovce – to sú predovšetkým kvalitné a dostupné služby, fungujúci komunitný život, efektívna a bezpečná doprava, ale aj otvorená samospráva.

Služby pre všetkých 

 • Rozvoj občianskej vybavenosti
  • Zlepšíme zdravotnícku infraštruktúru – pritiahneme mladých a perspektívnych doktorov.
  • Budeme iniciovať rokovania, aby do Rusoviec prišli nové potraviny.
 • Rusovce priateľské k prírode
  • Dozrieme na kvalitnejší separovaný zber a zabezpečíme pravidelný odvoz veľkorozmerného bioodpadu spred domov.
  • Posilníme miestny podnik Ruseko.
 • Služby pre seniorov a znevýhodnených občanov
  • Zabezpečíme bezbariérový prístup na úrad a poštu, aby každý človek mohol využiť jeho služby.
  • Vypracujeme plán rozvoja sociálnych služieb Rusoviec tak, aby poskytovali moderné služby typu domáca opatrovateľská služba. Sociálne služby musia reflektovať na potreby občanov.
  • Pripravíme projekt SOS tlačidla určeného pre seniorov a osoby s postihnutím, ktorí sa obávajú, že v prípade potreby sa nedovolajú pomoci. SOS tlačidlá umožňujú rýchlu reakciu a sú pre starších ľudí istotou v prípade núdze.

Šport patrí do Rusoviec

 • Fond pre rozvoj športu
  • Vytvoríme fond pre rozvoj športu, ktorým bude obec podporovať športové aktivity a ktorý začne na výške dnešnej podpory miestnemu futbalovému klubu, aby bolo zachované jeho dnešné financovanie s možnosťou ďalšieho navyšovania. Fond bude získavať aj iné verejné zdroje (granty) a súkromné zdroje prostredníctvom sponzoringu. Fond bude transparentne rozdeľovať zdroje pre športové aktivity v obci. Bude slúžiť aj na podporu ďalších, menších športových aktivít či súťaží.
 • Viac ihrísk a športovísk
  • V Rusovciach sú stovky detí do 10 rokov. Majú dosť verejných ihrísk? A kde majú tráviť čas o 5 – 10 rokov? Ihriská, športoviská a miesta atraktívne pre mladých sú v modernej obci nutnosťou, preto podporíme ich vznik.

Bezpečná a plynulá doprava

 • Komplexné posúdenie dopravy
  • Dopravné problémy nevyrieši jedno jednoduché opatrenie. Aby sme sa posunuli ďalej, potrebujeme čo najpresnejšie čísla a analýzu, ktorá nám predstaví možnosti zlepšenia dopravnej situácie. Preto prvým krokom bude seriózna dopravná štúdia, ktorá objasní, aké riešenia je možné prijať.
  • Následne prijmeme konkrétne opatrenia na zlepšenie dopravnej situácie.
 • Bezpečnosť na cestách
  • Podporíme vybudovanie nových cyklochodníkov.
  • Zapojíme Rusovce do celomestského systému bike sharingu.
  • Vybudujeme nové detské dopravné ihrisko a podporíme dopravnú výchovu.

Škola – základ života

 • Efektívnejšie riešenie kapacity školy a škôlky
  • Predstavíme možnosti riešenia pre zabezpečenie miesta v škole a škôlke pre všetkých Rusovčanov.
  • Podporíme rôznorodé spôsoby starostlivosti o predškolské deti, ako sú napr. detské skupiny alebo lesná škôlka.
 • Kvalita výučby
  • Podporíme možnosti ďalšieho profesijného rozvoja pedagógov.
  • Budeme hľadať možnosti, ako pritiahnuť nových kvalitných učiteľov.
  • Podporíme moderné formy výučby, posilnenie výučby cudzích jazykov a environmentálnej výchovy.
  • Budeme aktívne podporovať pravidelnú výučbu v exteriéri – v lesoparku či lužnom lese.

Moderná obec je otvorená

 • Moderné informovanie
  • Doplníme nástenku pri MÚ modernými prostriedkami, aby nebola jediným zdrojom informácií.
  • Zabezpečíme živé prenosy zo zastupiteľstva a pravidelný videožurnál o dianí v obci.
  • Zavedieme obecný elektronický kalendár.
  • Zabezpečíme nezávislé a otvorené Rusovské noviny.
  • Pripravíme informačného sprievodcu o histórii, tradíciách, kultúrnych podujatiach, službách a možnostiach zapojenia sa do života obce.
 • Cezhraničná spolupráca
  • Naštartujeme partnerstvo s viacerými obcami v zahraničí.
 • Skutočné zapojenie občanov do rozhodovania
  • Občania si zaslúžia, aby bol ich hlas naozaj dôležitý. Skutočné zapojenie do rozhodovania stojí energiu, ale výsledkom sú spokojní občania, stotožnení s miestom, kde žijú. Všetky veľké zmeny a plány budeme poctivo komunikovať s Rusovčanmi, aby mali možnosť ovplyvniť výsledok.
 • Transparentnosť obce
  • Rusovce prepadli v hodnotení otvorenosti samospráv Transparency International Slovensko v roku 2016. Prijmeme konkrétne opatrenia na zlepšenie otvorenosti samosprávy tak, aby sme v hodnotení otvorenosti samospráv patrili medzi najlepšie mestské časti v Bratislave.