Nekvalitný návrh ÚPZ Rusovce-sever

Nekvalitný návrh ÚPZ Rusovce-sever

Stále je ešte čas na nápravu.
Rusovce rastú. A nestáva sa často, že s ich rastom je spojený tak náročný proces ako je to práve v okolí futbalového ihriska, v časti Rusovce – Sever. Práve kvôli vytvoreniu dostatočného časového priestoru a aj kvôli ukľudneniu situácie medzi investormi bola pred vyše štyrmi rokmi prijatá v tejto lokalite 5-ročná stavebná uzávera. Za jej prijatie hlasovali jednohlasne všetci poslanci bez rozdielu. Všetko vyzeralo spočiatku dobre. Dohoda znela, že bude prijatý podrobný územný plán zóny (ÚPZ), ktorý bude detailne určovať podmienky výstavby ciest, domov, bytov a ostatnej občianskej vybavenosti. Času bolo dosť a plány boli ambiciózne. Aktivity v celom procese obstarania ÚPZ prevzal pán starosta Antoš so svojim tímom. Občasne sme boli ako poslanci informovaní o postupe prác pri tvorbe ÚPZ a vždy sme boli ubezpečení, že všetko ide podľa plánu. Čas plynul a v istom momente som prestal mať istotu, že taká náročná akcia, akou je tvorba ÚPZ, môže byť v potrebnej kvalite a včas dokončená. Interpeloval som vedenie našej mestskej časti a opätovne som bol ubezpečený, že všetko stihnú. A stále dúfam a verím, že stihnú. Tak, tým by bola vyriešená otázka času.
Spracovateľ je presvedčený, že do obytnej zóny sa nehodí žiadny verejný priestor

Zostáva nám ale stále otvorená otázka kvality ÚPZ. Kvalitný územný plán musí spĺňať niektoré základné parametre. K tým úplne základným patrí dodržanie súladu s takzvaným „veľkým“ územným plánom Bratislavy a dodržanie všetkých súvisiacich platných zákonov a noriem. Na rovnakej úrovni dôležitosti je vypočutie potrieb, názorov a požiadaviek obyvateľov Rusoviec a v neposlednom rade by mali byť brané do úvahy aj kategórie, ako sú enviromentálna zodpovednosť, kvalita života súčasných a budúcich obyvateľov Rusoviec, zásady zodpovedného hospodárenia, ale aj zdravý sedliacky rozum. Musím povedať, že vôbec nezávidím vedeniu obce jednania, ktoré museli a musia absolvovať. Je to zodpovedná a vysoko odborná práca, pri ktorej je treba nájsť rovnováhu medzi záujmami Rusovčanov a záujmami investorov, ktoré rovnako nemožno ignorovať. Ale čas stále plynie. A možno aj pod vplyvom časového stresu sa zrazu začínajú objavovať zásadné kvalitatívne nedostatky návrhu ÚPZ. Nechcem špekulovať o tom, prečo a kým boli tieto nedostatky do návrhu „zapracované“, ale chcem ich pomenovať a pýtať sa na ich odstránenie. Lebo STÁLE JE EŠTE ČAS.

Jedným z najzásadnejších rozporov je nedodržanie viacerých noriem pri plánovaní hlavnej cesty vedúcej stredom územia. Je to súčasná hlavná vstupná cesta do Rusoviec z Petržalky, na ktorú budú vychádzať všetci budúci obyvatelia novej 13-hektárovej lokality na severe. Vypracovaný návrh ÚPZ je v rozpore so základnými technickými normami, chýba aj povinný dopravný prieskum. To môže mať zásadný dopad na budúce fungovanie dopravy v Rusovciach. Na rozpory už písomne upozornila aj Slovenská správa ciest a vedenie obce je o tomto kritickom nedostatku dostatočne informované. Tento nedostatok je ešte stále možné odstrániť, ale je potrebné konať okamžite. Určite nie je riešením porušenie najdôležitejších dopravných noriem s tým, že potom sa to snáď nejako utrasie. Neutrasie. A čakať v kolónach áut budeme my všetci.
Ďalší z nedostatkov pri tvorbe ÚPZ by som pripísal na vrub zvláštnemu druhu komunikácie úradu s obyvateľmi Rusoviec. Žije medzi nami mnoho ľudí, ktorí sú odborne spôsobilí vyjadriť sa k predkladanému návrhu, chápu jeho dôležitosť a zásadný vplyv na našu budúcnosť. Títo Rusovčania sa preto spoločne vyjadrili vo forme HROMADNEJ PRIPOMIENKY k návrhu ÚPZ ešte v júni 2015. Pripomienku podpísalo viac ako 200 obyvateľov. V našej mestskej časti je dobrým zvykom, že aj k petíciám, ktoré podpísalo 5-6 ľudí, sa vyjadruje rovno miestne zastupiteľstvo. Záhadou preto zostáva, prečo práve spomenutá hromadná pripomienka s nadštandardne vysokým počtom podpisov neviedla k žiadnemu vyjadreniu vedenia obce a zostala aj bez povšimnutia spracovateľa. Vedenie obce sa k pripomienkam nevyjadrilo a pri komunikácii so spracovateľom sa za svojich občanov nepostavilo, a to napriek tomu, že išlo o témy ako dodržanie zákonného ochranného pásma lesa, zriadenie centrálnej oddychovej zóny či zriadenie riadnych odbočovacích a pripájacích pruhov. Tento druh (ne)komunikácie je možno spôsob, ako sa chce úrad vysporiadať s pripomienkami.
Čas uplynie a nebude priestor na ich zapracovanie. Je nám ľúto, nedá sa…
Počúvame z úst pána starostu a jeho kolegov upozornenia, že ak budeme rýpať do pripraveného návrhu, nestihnú ho schváliť a po skončení stavebnej uzávery sa začne na severe Rusoviec nekontrolovaná výstavba. Dokonca vraj nahrávame záujmom investorov. Preto by sme asi mali prijať ÚPZ aj s fatálnymi chybami. Dovolím si ale nesúhlasiť. Viem, že chyby sa ešte dajú napraviť. Napriek tomu, že sme premrhali mnoho času, máme ešte niekoľko mesiacov k dobru na intenzívnu prácu. Vyzývam preto všetkých kompetentných na nepodceňovanie závažnosti problému. Zmobilizujte sily, lebo ak nie teraz, tak potom už bude naozaj neskoro. Rusovce rastú. Dôležité však je, aby rástli rozumne a aj do krásy.