Škola = základ života a preto naše deti potrebujú našu podporu

Škola = základ života a preto naše deti potrebujú našu podporu

Asi každý bude súhlasiť, že „škola = základ života“ a čím lepšia škola, tým viac šancí poskytne našim deťom na spokojný a úspešný život. Po rokoch nezáujmu o školu zo strany zriaďovateľa nastala výmena riaditeľa, ktorého v najbližšej dobe čakajú obrovské výzvy pri rozširovaní školy o nové triedy. Je nad ľudské sily stíhať a myslieť na všetko, preto je dôležité, aby sme nestrácali žiadnu príležitosť a pomohli aj my, rodičia, pri rozvíjaní a skvalitňovaní školy, pretože tá do veľkej miery určí smerovanie našich detí. Ak by škola zlyhala, naše deti budú mať menšie šance uspieť v dnešnom konkurenčnom prostredí a náprava zlyhania by bola ťažká a bolestivá.

Koncom školského roka sme sa na športovom dni pýtali rodičov na ich názor, čo je pre nich dôležité a ktorým smerom by sa mala škola uberať. Na dotazník s 15-timi otázkami nám odpovedalo 50 rodičov, pričom na stupnici od 1 do 6 označili, do akej miery súhlasia s uvedenými výrokmi (6 – úplne súhlasí s výrokom, 1 – nesúhlasí alebo danú oblasť nepovažuje za dôležitú).

Výsledky prieskumu by nám mali pomôcť nasmerovať podporu nás rodičov a občianske združenia pôsobiace popri škole, pretože škola má často v niektorých oblastiach obmedzené možnosti. Dobrou spoluprácou medzi rodičmi, školou a zriaďovateľom – teda obcou vybudujeme školu, ktorá nevezme šance našim deťom.

Rodičia, ktorí sa zapojili do prieskumu, považujú za najdôležitejšie vzdelávanie učiteľov. Až 93,88 % rodičov si myslí, že učitelia by sa mali pravidelne vzdelávať a škola by ich v tom mala podporovať. Som presvedčený, že každý učiteľ by prijal ponuku ďalšieho, aj neakreditovaného vzdelávania, ak by mu to pomohlo skvalitniť výučbu alebo sa niečo naučiť, čo by mohol využiť pri práci s našimi deťmi. Manažment školy má práve v tejto oblasti asi najviac obmedzené možnosti a myslím si, že občianske združenia fungujúce popri škole by sa z veľkej časti mali zamerať práve na túto oblasť.

V tesnom závese za podporou vzdelávania učiteľov skončila výučba cudzích jazykov. Ovládanie cudzích jazykov otvára našim deťom možnosti ďalšieho štúdia a uplatnenia sa v pracovnom živote. Ak naša škola bude pre učiteľov atraktívnym zamestnávateľom, napr. práve cez ponuku ďalšieho vzdelávania a rozvoja, je veľká pravdepodobnosť, že pritiahne dobrých a kvalitných pedagógov, medzi nimi aj lektorov cudzích jazykov.

Na treťom a štvrtom mieste skončili otázky týkajúce sa ekológie a environmentálnej oblasti. 82% rodičov si želá, aby bola škola aktívna v environmentálnej oblasti a zároveň 78% uviedlo, že si praje, aby škola bola viac ekologická. Z tohto môžeme usudzovať, že väčšina rodičov si uvedomuje, že ekologické zmýšľanie je v dnešnej dobe nevyhnutné pre udržanie tejto planéty obývateľnej aj pre budúce generácie a naše deti by mali mať možnosť vzdelávať sa v tejto oblasti aj v škole. Myslím si, že ak sa ekologické myslenie stane súčasťou našej školy, život v obci bude nasledovať tento trend a takto zachováme a vylepšíme dnešnú podobu Rusoviec. Zároveň verím, že práve v tejto oblasti sa nájdu rodičia, ktorí by chceli pomôcť a pridajú sa k snahe OZ pri MŠ ZŠ spájať komunitu rodičov a vybudovať Eko – Rusovce.

Peniaze sú pre školu ako voda pre kvety. Ak majú kvety málo vody, veľa radosti z nich nie je.  A aj preto nás zaujímalo koľko rodičov je ochotných finančne prispieť škole a aký spôsob je pre nich najlepší. Posledné dve otázky v dotazníku sa týkali možnosti finančnej podpory od rodičov. Veľká väčšina rodičov, až 72%, si vie predstaviť pravidelne podporovať školu malou čiastkou, ak sú finančné prostriedky využité výlučne na nimi schválené projekty. Zároveň polovica rodičov uviedla, že venuje 2% zo svojich daní pridruženým občianskym združeniam. Bez finančného krytia stratíme šancu podporiť učiteľov a manažment školy vybudovať lepšiu školu. Výsledky prieskumu naznačujú, že rodičia chcú podporiť školu a vzdelávanie detí a preto je teraz na pridružených občianskych združeniach, aby spolu s manažmentom školy pripravili koncept spolupráce.

P.S.: V článku sú uvedené údaje iba z najvýraznejších odpovedí. Rád sa podelím o celkový prieskum s každým, kto chce pomôcť škole.

Daniel Šarišský

Dano Šarišský