Z denníka jednej poslankyne

Z denníka jednej poslankyne

Milí Rusovčania,

koniec roka nám s pravidelnou istotou klope na dvere. S ním prichádza aj zhon a stres z účtovných závierok a termínov splnenia pracovných povinností. Ale aj radosť z príprav vianočných sviatkov a to každoročné tajomné očakávanie, čo nám prinesie rok nasledujúci. Verím, že ten váš bude plodný na pozitívne zážitky a milé radôstky zo života samého.

Nás v zastupiteľstve čaká ešte posledné rokovanie, kde by sme sa mali vyjadriť k jednému z najdôležitejších dokumentov obce – a to návrhu rozpočtu pre rok 2017. Asi málokto si uvedomuje, že práve pri jeho príprave musí obec pracovať premyslene a častokrát priam šalamúnsky. Zosúladiť priority obce, predovšetkým tie investičné, s požiadavkami a reálnymi potrebami nás obyvateľov, býva v skutku úloha nie ľahká. O to viac považujem za nevyhnutné pri jeho zostavovaní myslieť koncepčne a strategicky a viesť obec prezieravo.

V súvislosti s prípravou rozpočtu sa nám „otvára“ aj iná podstatná a nezanedbateľná vec. Tou je fakt, že hospodárenie s našimi financiami do významnej miery ovplyvňuje skutočnosť, že sme súčasťou hlavného mesta. Prerozdeľovanie verejných financií pomerne medzi jednotlivé mestské časti sa stáva každoročnou témou číslo jedna. Malé mestské časti, medzi ktoré sa radia aj naše Rusovce, musia „ukázať lakte“, či nasadiť vyjednávacie techniky, aby sa im podarilo z toho rozpočtového koláča odkrojiť pre nás dostatok. Od znalostí mestských i širších regionálnych súvislostí preto častokrát záleží, aké priority si obec stanoví v nasledujúcom rozpočtovom roku a akú mestskú i miestnu politiku bude presadzovať.

A o tom, aké dôležité je preto mať v mestskom zastupiteľstve silný hlas, si napíšeme v nasledujúcom čísle. Dovtedy vám všetkým želám radostné a požehnané vianočné sviatky.

Lucia Tuleková-Henčelová