Bol schválený územný plán zóny Rusovce Sever – je to dôvod na radosť?

Na marcovom mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva bola schválená konečná podoba územného plánu zóny Rusovce Sever. Stalo sa tak po takmer 8 rokoch od začatia procesu obstarávania tohto územného plánu zóny. Rusovce tak majú konečne zregulované najväčšie rozvojové územie a nehrozí tak živelná výstavba, ktorú v podstate veľký územný plán hlavného mesta SR umožňoval. Je to však dôvod na radosť?

Z časti áno. Práve preto, že toto územie dostalo aspoň ako-takú víziu budúceho vzhľadu. Výsledkom je výškové obmedzenie všetkých stavieb, a to na maximálne 2 podlažia. Odpadlo tak aspoň riziko, že pri vstupe do Rusoviec Vás v budúcnosti privíta novodobé sídlisko. A to je tak vlastne v skratke ten z najdôležitejších úspechov.

Doprava

Veľkou slabinou schváleného územného plánu zóny Rusovce Sever je jeho dopravné riešenie. Najvážnejším problémom je skutočnosť, že dopravná analýza a následný návrh dopravného riešenia bol vypracovaný s množstvom zásadných chýb. Už samotné východiská pre dopravné riešenie boli v rozpore s platnými normami a záväznými postupmi. Napríklad sa pri analýze dopravného zaťaženia nevykonal potrebný dopravný prieskum, ale prevzali sa údaje z úplne iného sčítacieho bodu. Existujú aj z tohto dôvodu obavy, že navrhnuté dopravné riešenie nie je dimenzované na predpokladaný nárast automobilovej dopravy, a to nielen v tomto území, ale aj v celých Rusovciach vrátane tranzitnej dopravy.

Výsledkom je navrhnuté riešenie „štvorprúdovej“ cesty, kde ale pravý pruh bude iba odbáčací alebo bus pruh. Ďalej na krátkom úseku cesty sú navrhované až 3 križovatky, ktoré výrazne spomalia už teraz v špičke kolabujúcu dopravu. Rovnako chodci, ako aj cyklisti sú v tomto území len trpení. V rámci vznesených pripomienok navrhované podchody pod cestou prvej triedy pre chodcov a cyklistov neboli mestom akceptované, a preto ani zapracované do územného plánu.

Občianska vybavenosť a kvalita života v novej časti Rusoviec

Rusovce Sever budú vstupnou bránou do našej mestskej časti. Prípadnému návštevníkovi Rusoviec poskytnú prvý dojem o Rusovciach. Čo je však dôležitejšie, na tomto území bude žiť a bývať viac ako tisícka Rusovčanov. A nielen to. Toto územie predstavuje možnosť zlepšenia občianskeho vybavenia pre celú mestskú časť.

Územný plán do veľkej miery premrhal šancu urobiť Rusovce lepšími a inými ako je desiatka satelitov v okolí Bratislavy. Hrozí preto, že v tejto lokalite vyrastie akési sídlisko v horizontálnej polohe. t.j. ďalšia nocľaháreň. Rusovčania budú tak aj naďalej svoje každodenné povinnosti riešiť mimo našej mestskej časti. Je to aj z toho dôvodu, že prevažujúcou funkciou územia je bývanie. Zástavba má byť hustá a rezignovalo sa na tvorbu zmysluplných verejných priestorov. Taktiež sa do záväznej časti nedostali viaceré verejnoprospešné stavby a oslabila sa tak možnosť tlaku na budúcich investorov, aby ich postavili ako vynútenú investíciu. Existuje tak veľké riziko, že z nakreslenej novej základnej školy ako aj materskej školy nič nebude.

Participácia a informovanosť občanom v procese tvorby územného plánu zóny

Prijatý územný plán zóny trpí aj vďaka priebehu, akým bol tvorený a schvaľovaný. V tomto procese sa nielen premrhala šanca zapojiť širokú verejnosť do jeho tvorby, ale určite sa dosiahlo znechutenie aj zopár aktívnych občanov, ktorí sa snažili pomôcť zlepšiť jeho podobu. Stalo sa to preto, že pripomienkovanie a verejné prerokovanie bolo len formálne. Občania sa nedozvedeli, prečo ich pripomienky neboli akceptované. Nebola taktiež vyvinutá žiadna významná aktivita mestskej časti na vtiahnutie širšej verejnosti do tvorby územného plánu zóny. Okrem premrhania šance zlepšiť takto podobu územného plánu sa nevyužila ani možnosť zlepšenia informovanosti verejnosti a hlavne jej budúceho stotožnenia s podobou plánovanej výstavby v tejto lokalite.

……….

Je jasné, že Rusovčania sa nemali možnosť zžiť s tým, ako budú Rusovce Sever vyzerať  a ako zlepší rozvoj tejto lokality kvalitu ich života. Toto všetko nesie v sebe riziko budúcich protestov a nesúhlasu verejnosti s tým, čo sa tu bude stavať. Je fajn, že konečne máme  reguláciu tohto územia. Úradníci mestskej časti a volení zástupcovia Rusovčanov však zlyhali v schopnosti presvedčiť, že dokážu odborne a zodpovedne obhajovať záujmy všetkých Rusovčanov.  Územný plán zóny sa stal preto len formálnym dokumentom a akousi povinnou jazdou ukázať, že vieme usmerniť rozvoj v Rusovciach. Bohužiaľ, takto regulovaný budúci rozvoj vyvoláva viac otáznikov a pochybností, či táto lokalita bude vyzerať tak, ako chceme.

Róbert Kalmár

Robo Kalmár