HROZÍ RUSOVCIAM NÚTENÁ SPRÁVA - POKRAČOVANIE

HROZÍ RUSOVCIAM NÚTENÁ SPRÁVA - POKRAČOVANIE

V lete 2023 sme vyjadrili obavy, že mestskej časti pod vedením starostu Jenčíka hrozí nútená správa. Po prijatí úveru vo výške 1 457 000 eur na novembrovom zastupiteľstve a po vyhlásení verejného obstarávania na nového zhotoviteľa na dostavbu budovy školy, je tento scenár stále reálnejší.

Aktuálne vedenie mestskej časti má pocit, že ak bude dostatočne dlho opakovať, že za problémy so stavbou školy môže predchádzajúce vedenie, stane sa to skutočnosťou. Faktom však je, že ide o ich manažérske zlyhanie a absolútnu absenciu vedomostí a skúseností s riadením projektov.

V minulom roku sa Rusovcami niekoľko mesiacov šírila informácia o zastavení stavby novej budovy školy. Konkrétne dôvody, prečo namiesto dokončovacích prác bola stavba niekoľko mesiacov opustená, pozná len súčasné vedenie Rusoviec a, už bývalý zhotoviteľ diela, spoločnosť PS STAVBY, s. r. o. 

Namiesto vecného riešenia situácie však starosta Jenčík začal šíriť klamstvá o zbabranom výbere zhotoviteľa či zle nastavených procesoch riadenia stavby predchádzajúcim vedením. Verejnosť sa snaží zmiasť aj používaním dodatku č. 3 ako príčiny zastavenia stavby a tým zakryť svoje zlyhania. Prinášame vám preto základné fakty, ktoré tieto nezmysly vyvracajú a poukazujú na to, akým ležérnym a amatérskym spôsobom pristupoval starosta k tak dôležitému projektu, ktorý stačilo iba dokončiť. 

Ako bola vysúťažená stavebná spoločnosť PS STAVBY a bol problém v jej výbere?

Verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa nadstavby školy realizovala pre mestskú časť externá spoločnosť. Ponuky predložilo šesť spoločností, pričom medzi predloženými ponukami neboli veľké rozdiely. Spoločnosť PS STAVBY predložila najlacnejšiu ponuku, splnila všetky podmienky (vrátane tej, že nebola dlžníkom voči štátu) a mestská časť s ňou uzatvorila zmluvu. Akékoľvek podsúvanie informácií, že so zhotoviteľom nebolo niečo v poriadku od začiatku teda NIE JE PRAVDA. Spoločnosť splnila všetky prísne nastavené kritériá a ak by mala nejaké podlžnosti voči štátu, ihneď by bola zo súťaže vylúčená. Komunikácia so zhotoviteľom bola do doby odovzdania projektu novému vedeniu korektná, napriek bežným problémom, ktoré takýto projekt so sebou prináša. To, že stavba napredovala, sa každý z nás mohol na vlastné oči presvedčiť.

Prečo sme dostali 5 % korekciu?

Každé verejné obstarávanie v rámci EÚ projektov musí prejsť kontrolou na ministerstve, pričom výsledkom kontroly môže byť, že neboli zistené nedostatky alebo je udelená korekcia (zníženie pridelenej dotácie) v rozpätí 5 – 100 %.

Kontrolór ministerstva mal voči tomuto verejnému obstarávaniu len jedinú výhradu – podľa jeho názoru bola jedna z podmienok účasti nastavená príliš prísne. Predchádzajúce vedenie tak chcelo mať istotu, že sa do súťaže neprihlásia nejakí šuflikanti z Hornej dolnej, ale len kvalitné stavebné spoločnosti, čo je možné dosiahnuť najmä podmienkami súťaže. Práve prísne podmienky to zabezpečili. Predloženie šiestich ponúk ukázalo, že súťaž zaujala seriózne stavebné spoločnosti. Pred vyhlásením súťaže boli podmienky účasti konzultované s viacerými odborníkmi na obstarávanie a obdobné podmienky boli použité aj v iných verejných obstarávaniach. Napriek rozsiahlej argumentácii a preukázaniu, že na trhu existujú aj desiatky ďalších spoločností, ktoré by danú podmienku splnili, sa ministerstvo rozhodlo uplatniť korekciu, a to v najnižšej možnej výške 5%. Len pre informáciu, viaceré mestské časti mali na projekty nových škôl udelené korekcie v omnoho vyšších sumách – až do 25 %. 

A potom je tu súčasné vedenie Rusoviec, ktorému sa podarilo podľa aktuálne dostupných informácií a indícií dostať 100 % korekciu na stavebnú časť a tým prísť o eurofondy – o tom ale neskôr…

Čo je dodatok č. 3? Mohol spôsobiť zastavenie stavby?

Chvíľu sa starosta Jenčík pokúšal Rusovčanov presvedčiť, že za všetko môže „záhadný“ dodatok č. 3, podpísaný predchádzajúcim vedením. Jednoznačne musíme povedať, že NIE.

Zastavenie stavby zo strany zhotoviteľa nemá žiadny priamy súvis s dodatkom č. 3. Mestská časť podpísala so spoločnosťou PS STAVBY dodatok č. 3 dňa 25. 11. 2022.

Jeho obsahom boli dve veci: financovanie osadenia okien na budove (z dôvodu uzavretia stavby, aby bolo možné začať pracovať v jej interiéri v zimných mesiacoch) a predĺženie termínu dokončenia stavby o 1 mesiac. Predĺženie bolo riadne zdokumentované v stavebnom denníku, ohlásené stavebnému úradu v Petržalke aj samotnému ministerstvu. Ide o bežný postup, ktorý súvisí s vývojom na stavbe. Ani jedna z uvedených zmien teda nemá a ani nemôže mať žiaden dopad na zastavenie stavby. Naopak, dodatok č. 3 zlepšoval podmienky na dokončenie stavby. 

Kde nastal problém? Starosta Jenčík bol pri odovzdávaní agendy upozornený bývalou starostkou, na dôležitosť manažovania projektu stavby školy na dennej báze. K tomu, žiaľ, nedošlo a kvôli nedôslednosti pri kontrole vystavených faktúr sa mestská časť dostala do výrazného omeškania v ich úhrade, ako aj oneskoreniu prác na stavbe.

V mailovom stanovisku, ktoré máme k dispozícii (mail zo dňa 15. 2. 2023) sa uvádza: „Zhotoviteľ (pozn. spoločnosť PS STAVBY) bol rozhodnutý zastaviť stavbu a už nechcel ani diskutovať, pokým sa faktúry neuhradia, nakoľko mal vystavené faktúry za viac ako 600 tisíc, z toho 250 tisíc eur vysoko po lehote splatnosti. Z jeho pohľadu boli vystavené v zmysle platnej zmluvy a dodatkov. Tiež bol problém v tom, že mestská časť ich v lehote podľa zmluvy nerozporovala – teda prebrala ich.“.

Inými slovami – mestská časť nezaplatila včas PS STAVBY za uskutočnené práce a ani ich nijak nerozporovala. Rozporovanie faktúr a odvedených prác je totiž bežný spôsob ako sa v takýchto projektoch upozorňuje dodávateľ (stavebná spoločnosť) na nedostatky. Mestská časť a starosta Jenčík však nič nerozporovali, len neuhrádzali faktúry. To bol, podľa nášho názoru, začiatok narušeného vzťahu medzi stavebnou spoločnosťou PS STAVBY a mestskou časťou.  

Mestská časť vzniknutú situáciu riešila zvolaním mimoriadneho zastupiteľstva dňa 17. 2. 2023, na ktorom bolo odsúhlasené „rozpustenie“ Rezervného fondu (jedná sa o balík našetrených peňazí, ktoré môže obec použiť v prípade nepredvídaných situácií). Tieto financie, v plnom objeme, t. j. 400 tisíc eur, mali byť následne použité na zaplatenie neuhradených faktúr. Pre vysvetlenie – tieto peniaze by sa neskôr vrátili Rusovciam od ministerstva formou dodatočného preplatenia uhradených faktúr.  

Súbežne samotná mestská časť a starosta Jenčík prišli s návrhom, ktorým chceli vzniknutú situáciu riešiť. V materiáli predloženom na zastupiteľstve sa v závere uvádza: „S ohľadom na všetky vyššie uvedené dôvody sme dospeli k záveru a následne k dohode so zhotoviteľom, že Dodatok č. 3 sa vzájomnou dohodou zruší a nahradí sa novými Dodatkami č. 4 a č. 5.“

K tomu ale nikdy nedošlo! Ak to bolo tak dôležité, prečo nedošlo k podpísaniu dodatkov č. 4 a č. 5 so spoločnosťou PS STAVBY?  

Je teda zrejmé, že tvrdenia starostu Jenčíka o odchode stavebnej spoločnosti spôsobenom dodatkom č. 3, nie je pravdivý a ide o čistý výmysel. Potvrdzuje to ešte jedna vec – samotný dodatok č. 3 kontrolovalo ministerstvo a v správe z jeho kontroly konštatuje, že je všetko v poriadku. Ak by dodatok č.3 ohrozoval projekt, ministerstvo by takýto záver nemohlo konštatovať.

V celom je zaujímavé aj odôvodnenie samotného zhotoviteľa diela – spoločnosti PS STAVBY. Vo svojom oznámení zo dňa 26. 4. 2023 spoločnosť namieta neustále nové požiadavky (a zmeny v projekte) zo strany starostu a mestskej časti, ktoré spôsobujú zdržanie na stavbe. Napriek upozorneniu na zdržanie zostalo zo strany starostu  oznámenie takmer mesiac bez odpovede.

Následne zhotoviteľ (spoločnosť PS STAVBY) poslal dňa 15. 05. 2023 mestskej časti upozornenie, v ktorom sa uvádza: „…konštatujeme, že objednávateľ (MČ Rusovce) opakovane viacnásobne podstatným spôsobom porušuje Zmluvu o dielo a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác….a preto Vám….určujeme dodatočnú lehotu na splnenie Vašich zmluvných povinností, t. j. na doriešenie všetkých technických, právnych, administratívnych a finančných náležitostí, ktoré v zmysle Zmluvy o dielo sú povinnosťou objednávateľa a s ktorými je objednávateľ v omeškaní. Dodatočnú lehotu určujeme do dňa 31. 05. 2023.“

Spoločnosť PS STAVBY teda upozornila starostu Jenčíka na to, že samospráva porušuje zmluvu, bráni v jej napĺňaní a tým aj ohrozuje dokončenie stavby. Opäť si môžeme len položiť otázku, čo sa udialo (resp. neudialo), keď sa začiatkom júna zhotoviteľ definitívne rozhodol odstúpiť od zmluvy a odišiel z rozostavanej stavby.

Rovnako si položme otázku – prečo starosta Jenčík nechal situáciu zájsť tak ďaleko, až došlo k zastaveniu stavby?  

Zbabrané verejné obstarávanie č. 2 ako príčina neuznania výdavkov vo výške viac ako 1 milión EUR

Po odchode pôvodnej firmy zo stavby, vedenie mestskej časti koncom augusta 2023 vyhlásilo nové verejné obstarávanie na dokončovacie práce na objekte školy. Obstarávanie pre mestskú časť zrealizovala spoločnosť AIOLOS Consulting s. r. o, ktorá podľa obchodného registra vznikla len v máji predchádzajúceho roku.

Zmluva o dielo (na dostavbu školy) bola podpísaná 16. októbra 2023, s tým, že vybraná spoločnosť má do konca novembra 2023 preinvestovať 1,35 milióna EUR!!! Áno, čítate správne. Nový zhotoviteľ (spoločnosť BBAU s. r. o.) mal dokončiť objekt za 6 týždňov!

Samozrejme, termín nastavený v uvedenej zmluve sa ukázal ako nereálny. A tak mestská časť pristúpila „z dôvodov nepredvídateľných a nepriaznivých klimatických podmienok a poveternostných vplyvov“ deň pred koncom platnosti zmluvy k podpisu dodatku č. 1, ktorým predĺžila termín dokončenia diela do 12. decembra 2023 a následne aj k podpisu dodatku č. 2 (opäť deň pred vypršaním termínu), ktorým znovu predĺžila termín ukončenia prác na stavbe do 19. decembra 2023.

Práce na nadstavbe boli (mali byť) oficiálne ukončené koncom decembra. Dňa 28. decembra 2023 mestská časť uhradila zhotoviteľovi diela takmer plnú sumu – 1 119 860,03 EUR. Ako sme ale všetci mohli vidieť, práce v exteriéri a interiéri bežali aj v nasledujúcich týždňoch nového roku.

A tu prichádza najdôležitejšia časť – riziko nepreplatenia výdavkov zo strany ministerstva a teda prepadnutie veľkej časti eurofondov.

To, že niečo nie je v poriadku s preplatením týchto výdavkov zo strany ministerstva bolo zrejmé už začiatkom tohto roku. Vtedy si mestská časť objednala spracovanie právnej analýzy a vypracovanie právneho stanoviska pre potreby ministerstva u advokáta Mgr. Martina Magdolena za takmer 6 tisíc eur. Ide o advokáta, ktorý je zároveň spoločníkom spoločnosti, ktorá pripravovala verejné obstarávanie č. 2(!). Požiadali sme mestskú časť cez infožiadosť o zverejnenie právneho stanoviska. Starosta sa ale rozhodol právne stanovisko utajiť a odmietol jeho zverejnenie. Rovnakú infožiadosť sme preto poslali aj na dané ministerstvo, ktoré nám právnu analýzu sprístupnilo.

Výstupy zo stanoviska naše obavy potvrdili. Ministerstvo (riadiaci orgán) odmieta vyplatiť mestskej časti preinvestované finančné prostriedky, ktoré si Rusovce nárokujú v rámci Zmluvy o dielo so spoločnosťou BBAU s. r. o. Zdôvodňuje to nenadobudnutím účinnosti zmluvy, nakoľko si mestská časť do nej vložila odkladaciu podmienku, že zmluva nadobudne účinnosť (t. j. že sa práce na stavbe budú môcť začať) až keď verejné obstarávanie prejde kontrolou na ministerstve. Takáto podmienka však bola nesplniteľná už v čase vyhlasovania verejného obstarávania! Jednoducho napísané, všetky financie, ktoré sme minuli pred ukončením kontroly verejného obstarávania ministerstvom, sú NEOPRÁVNENÉ. Ak sa tento postoj ministerstva potvrdí, Mestská časť príde o cca.  1,1 mil. EUR, čo je takmer polovica z celkovej sumy vynaloženej na výstavbu školy a jedálne.

Zúfalý krok starostu Jenčíka, ktorým vyzval ostatných starostov mestských časti o podporu pri riešení situácie (Zápisnica z Regionálneho združenia mestských častí zo dňa 22. marca 2024) inak Rusovciam hrozí nútená správa, možno považovať už len za bodku za sériou jeho zlých (ne)manažérskych rozhodnutí.

Záver, ktorý ale nebude záverom…

Hrubá stavba novej školy bola hotová ešte v novembri 2022. Videl to každý, kto mal cestu na úrad alebo zberný dvor. Budovu v takomto stave (bez zateplenia) odovzdalo predchádzajúce vedenie novému starostovi na konci novembra 2022. Bolo ju treba len dokončiť. Starosta Jenčík bol o stave rozpracovania stavby (vrátane dodatku č. 3) informovaný. Na tomto stretnutí boli prítomní aj p. Beracka (aktuálne právny zástupca mestskej časti), p. Zuberská (vtedajšia prednostka) a p. Mráz (vtedajší kontrolór mestskej časti). Pán Jenčík potvrdil svojim podpisom na preberacom protokole oboznámenie sa s celou agendou. Už vtedy bol upozornený, že sa jedná o administratívne i finančne náročný projekt na manažovanie a treba sa mu riadne venovať.

Žiaľ, všetko nasvedčuje tomu, že k tomuto projektu nepristupoval ako dobrý hospodár a namiesto jeho dokončenia dopustil odchod stavebnej spoločnosti zo stavby a nové obstarávanie, ktoré skončilo fiaskom a kvôli ktorému hrozí veľká sekera pre všetkých Rusovčanov a Rusovčanky.

Záverom už len jedno konštatovanie. Počas predchádzajúceho volebného obdobia získala starostka Lucia Henčelová Tuleková a jej tím financie na tri významné projekty financované z eurofondov. Dva z nich boli úspešne zrealizované a preplatené boli v plnej výške. Tretí zostal na dokončenie novému vedeniu.

Ako vidíme, nové vedenie mestskej časti tento projekt nevedelo dotiahnuť do úspešného konca. Asi aj preto, lebo riadenie európskych projektov je drina, vyžaduje si vyhrnúť rukávy a makať. Je to dennodenná mravenčia práca, komunikácia s ministerstvom, úradmi, dodávateľmi a neustále riešenie problémov. A to je niečo, čo nové vedenie nezvládlo, i keď sa nás snaží presvedčiť o opaku, alebo sa vyhovoriť na tých pred nimi.