Načo je nám územné plánovanie?

Načo je nám územné plánovanie?

Mnohí naši spoluobčania si kladú otázku, čo je to územné plánovanie, aký je vlastne rozdiel medzi územným plánom obce a územným plánom zóny a načo nám to všetko treba.

Územný plán určuje základné pravidlá na danom území na roky až desiatky rokov dopredu. Zabezpečuje, aby výstavba nebola živelná, aby sa zachovali kultúrne a prírodné hodnoty územia a aby boli vyvážené záujmy súkromných vlastníkov aj verejný záujem.

Územný plán Bratislavy určuje základné funkčné využitie plôch tak, aby – zjednodušene povedané – všetko fungovalo. Aby nekolabovala doprava, aby bolo zabezpečené zásobovanie energiami, aby bola chránená príroda aj kultúrne pamiatky. Neurčuje už presne, kde má stáť aká budova, kde má byť plot či akého typu má byť križovatka.

Na druhej strane územný plán zóny sa už podrobne zaoberá konkrétnou časťou obce a určuje využitie jednotlivých pozemkov, usporiadanie stavieb, výšky budov, plochy zelene a podobne. Územný plán zóny musí byť v súlade s územným plánom Bratislavy, ale určuje využitie územia omnoho podrobnejšie.

V našom prípade nám v severnej časti Rusoviec územný plán mesta určuje, na ktorých plochách môžu byť rodinné domy, kde sa majú nachádzať bytovky spojené so službami, kde má byť zeleň.

Určuje, koľko percent zelene má byť na zastavaných pozemkoch, koľko podlaží tam smie byť maximálne alebo priemerne.

Kým nie je prijatý územný plán zóny, prípadní developeri a investori musia dodržať územný plán mesta, ale v zásade si tu môžu v rámci jeho limitov postaviť, čo chcú. Môžu využiť maximálne výšky, maximálnu zastavanosť, mohli by nám tu postaviť aj niečo, čo tu určite nechceme.

Preto je na toto územie uvalená stavebná uzávera a spracúva sa Územný plán zóny Sever. Tento dá stavebníkom jasné pravidlá, čo tu chceme mať a čo nie.  Preto je veľmi dôležité, aby sme postrážili, čo územný plán zóny bude nakoniec obsahovať – keď bude prijatý, bude už neskoro smútiť, že nie je dobrý. Čo neustrážime teraz, to už neustrážime.

V lete sa uskutočnilo verejné prerokovanie, ku ktorému občania aj podnikatelia vzniesli množstvo pripomienok. Spracovateľ má teraz povinnosť sa každou jednou pripomienkou zaoberať, vyhodnotiť ju a ak je oprávnená, zapracovať ju. Až keď budú odstránené všetky rozpory, môže územný plán zóny schvaľovať zastupiteľstvo.

Neschválenie územného plánu zóny by nás pred výstavbou nijako neochránilo, preto je dôležité nie bojovať proti nemu, ale robiť všetko pre to, aby bol kvalitný, moderný, aby vyhovoval všetkým stranám a priniesol v konečnom dôsledku rozumný rozvoj Rusoviec.