Radosti a starosti nového školského roku

Radosti a starosti nového školského roku

Príchod babieho leta a posledné teplé slnečné dni sa väčšine rodičov a detí spájajú predovšetkým so začiatkom ďalšieho školského roka. Ten tohtoročný sa začal v pondelok 4. septembra slávnostným príhovorom starostu obce Dušana Antoša a riaditeľa školy Rastislava
Kunsta.
Naša škola otvorila brány pre 50 nových žiačikov, ktorí nastúpili do dvoch prváckych tried. Niekoľkoročný problém s kapacitou školy bol v tomto roku o niečo menej dramatický a podarilo sa umiestniť všetky deti, ktoré majú trvalý pobyt v našej mestskej časti. Čo však bude o rok, ostáva básnickou otázkou… Snaha o realizáciu nadstavby školskej jedálne (plánované sú 2 podlažia) naráža na niekoľko zásadných prekážok: nevysporiadané pozemky pod areálom školy, finančné krytie stavby a čas.

Štatistický nárast nových obyvateľov Rusoviec so sebou priniesol aj záujem rodičov o absolvovanie predprimárneho i primárneho vzdelávania v našej materskej a základnej škole. Dlhodobo odkladané riešenia problému s rozširovaním kapacít budov však každoročne so sebou prináša aj oprávnené obavy uspokojiť všetkých záujemcov o vzdelávanie v Rusovciach. V súčasnosti už obec konečne pristúpila k spracovaniu projektovej dokumentácie na
nadstavbu školskej jedálne, ktorá by okrem nových tried riešila aj havarijný stav školskej jedálne. Momentálne ešte nie je ukončené stavebné konanie a verejné obstarávanie na dodávateľa prác, preto otázka otvorenia 2 prváckych tried v nasledujúcom školskom roku ostáva stále otvorená.

Nakoľko téma „školstvo“ nebola našou mestskom časťou donedávna vnímaná ako prioritná, musíme momentálne riešiť niekoľko akútnych problémov súčasne. Okrem samotného rozšírenia kapacity školy sa jedná aj o zateplenie materskej školy a úpravu jej areálu, riešenie problémovej kanalizácie či dobudovanie odborných učební. (V súčasnosti sa škola uchádza o finančný príspevok na rekonštrukciu telocvične a otvorenie dvoch špecializovaných učební – fyzikálnej a jazykovej). Napriek spomínaným materiálno-technickým problémom by sme však radi našim deťom i pedagógom zaželali v tomto školskom roku mnoho zaujímavých zážitkov a úspechov na poli vzdelávania.

Lucia Tuleková Henčelová

Už sú to takmer dva mesiace, čo skončili letné prázdniny. Čas výletov, rodinných grilovačiek a bezstarostného užívania si leta sa skončilo prvým školským dňom. Všetci rodičia, ale aj deti, presne vedia, o čom píšem. Zvlášť významne túto zmenu prežívajú každoročne rodičia prvákov. Je zaujímavé sledovať rodičov odprevádzať svoje deti po prvý krát do školy. Niektorí vedú svoje deti hrdo, iní s obavami či strachom. Ja som pocity rodiča, zažívajúceho prvý
školský deň, prežila už po tretí krát, ale dvojnásobne s dcérkami dvojičkami. Priznám sa, aj ako skúsená mama školákov som išla s napätím a obavami.
Milé pani učiteľky, vyzdobené triedy a každodenná motivácia boli zárukou že deti sa budú tešiť do školy aj v ďalšie dni. Pamätám si na slová, ktoré nám rodičom povedala pani učiteľka: „Buďte trpezliví, chváľte a povzbudzujte svoje dieťa za každú jeho snahu. Odmenou bude šťastné dieťa.“ To hovorí za všetko. Naše školstvo sledujem už 10 rokov ako rodič školákov: žiaci majú stále viac možností, učia sa cudzie jazyky, športujú, majú na výber veľké
množstvo poobedných krúžkov. Doba sa veľmi rýchlo zmenila a škola, na ktorú si pamätáme my, rodičia, zostane len v našich spomienkach. Dnes už tajomstvo horšej známky prezradí elektronická žiacka knižka, presne vidíme odchody detí zo školy a technika nám pomáha počas celého dňa. Napriek tomu sa usilujme, aby naše deti mali niečo aj z nášho detstva – dosť priestoru na hry, športovanie či príjemná atmosféra v škole. Možno si to nie vždy
uvedomujeme, ale naše deti sú väčšinu dňa s pani učiteľkami, vychovávateľkami, spolužiakmi a škola je ich druhým domovom. Malá škola s veľkým srdcom ZŠ s MŠ v logu Malá škola s veľký srdcom. Všetky tieto myšlienky a skúsenosti ma pred rokom viedli ku kandidovaniu do rady školy, v ktorej už rok som členkou a predsedníčkou. Úlohou rady školy je spolupráca medzi školou, obcou a rodičmi, iniciovanie nových tém a rozvíjanie školy po všetkých stránkach. Som veľmi rada, že sa rodičia stále viac zapájajú do života školy a prispievajú svojimi názormi a podnetmi. Rada školy zasadá 4 x ročne, najbližšie zasadnutie bude 29. novembra 2017. Všetky informácie o rade školy môžeme nájsť na stránke školy alebo na facebooku FB/ZŠ s MŠ
Rusovce. Urobme z našej školy, miesto, kde naše deti rady chodia a o to radšej na školu budú raz spomínať.
Lucia Schusterová
predsedníčka RŠ pri ZŠ s MŠ

 

Keď som si vyberala nové miesto pre život so svojimi deťmi, rozhodla som sa pre Rusovce aj z dôvodu občianskej vybavenosti. Chceli sme si užiť nielen krásnu okolitú prírodu, ale začleniť sa aj do komunity. A deti sa do nej prirodzene zapoja nástupom do školy. Mladší syn do školy nastúpil a má v Rusovciach veľa kamarátov. Horšie to je v prípade mojej dcéry. Tento školský rok nastúpila do štvrtého ročníka. Žiaľ, nie do školy, na ktorú dovidím zo
svojej obývačky. Snažila som sa o to pol roka. Pol roka nervozity, otázok zo strany dcéry, ktorá sa tešila, ako získa nové kamarátky zo susedstva.
Komunikovala som pravideľne s riaditeľom školy, vystúpila som na Rade školy. Riešenie neprichádzalo, len odporúčanie na trpezlivosť. Však možno… Ako rodič však mám zo zákona svoje povinnosti ako zástupca maloletej zabezpečiť pre svoje dieťa povinnú školskú dochádzku.
Tak som sa obrátila aj na zástupcov miestneho úradu. Opäť neúspešne a s pocitom, že prečo vôbec túto otázku predkladám na pôde zastupiteľstva. Nemáme však práve my – občania – právo otvárať verejnú diskusia na témy, ktorými dennodenne žijeme a ktoré nám buď spríjemňujú alebo (ako v našom prípade) život znepríjemňujú? Dlhodobo sa nerieši problém kapacity nášho školského zariadenia. Vždy sa nájdu iné priority. Avšak, pozrite sa na našu mestskú časť, akým tempom narastá! Neustále prichádzajú nové rodiny, hlavne s malými deťmi. Iste, môžeme deti voziť aj do iných mestských častí. Kladiem si však otázku: Prečo? V dnešnej dobe, kedy by mal byť kladený dôraz na komunitný život, vytváranie sociálnych väzieb a priateľstiev osobných a nie na diaľku či digitálnych, to neumožňujeme veľkej skupine našich detí. Patríte tiež medzi nich? Skúste sa zamyslieť, o čo všetko naše deti prichádzajú!
Kvetoslava Kirchnerová
rodič

Lucia Tuleková-Henčelová