Zásady fungovania Rusovských novín pre roky 2019 - 2022

Úvod

Spôsob informovania samosprávneho úradu je barometrom miery otvorenosti samosprávy aj celkového chápania demokracie. Preto si zaslúži osobitnú pozornosť a verejne prijaté a kontrolovateľné zásady.

Rusovské noviny majú v rusovskej samospráve špeciálny štatút. Nie sú jediným lokálnym časopisom, ktorý vychádza v Rusovciach, sú však jediné, ktoré vydáva obec a za obecné peniaze. Nutne preto musia plniť verejnoprávny charakter. To znamená: nestrannosť, otvorenosť a vyváženosť. Okrem toho by mali podporovať otvorenú diskusiu a kritické myslenie a plniť aj funkciu kontroly verejnej moci (nebulvárnou formou).

Tieto zásady predstavujú právne nezáväzné, avšak jasne deklarované princípy, ktorými by sa mali riadiť redaktori a redaktorky Rusovských novín aj starostka Rusoviec.

Nezávislosť Rusovských novín

 • Starostka priamo nezasahuje do obsahu časopisu; jediným orgánom, ktorý časopis riadi, je redakčná rada, ktorej prácu kontroluje zastupiteľstvo.
 • Redakčná rada Rusovských novín (RN) má zastúpenie ľudí, ktorí majú skúsenosti so žurnalistikou a u ktorých je predpoklad nestranného informovania. Redakčná rada v ideálnom prípade nemá zastúpenie poslancov ani neúspešných kandidátov na poslancov v posledných komunálnych voľbách.

Zásady pre redakciu

Redakcia Rusovských novín zabezpečuje:

 • Nestrannosť, otvorenosť a vyváženosť zverejňovaných informácií.
 • Odlíšenie faktografických informácií od názorov.
 • Uvádzanie zdrojov tam, kde sú zverejňované faktické informácie.
 • Všetky články musia byť podpísané.
 • Informovanie o dianí v obci nebulvárnym a nepropagandistickým spôsobom.
 • Informovanie o pripravovaných dlhodobých plánoch obce s maximálnymi podrobnosťami, prípadne odkazmi na detaily zverejnené na webe.
 • Informovanie o petíciách či iných občianskych aktivitách, ktoré majú apelatívny charakter alebo sa týkajú celej obce.
 • Informovanie o verejnoprospešných aktivitách všetkých rusovských občianskych združení či iniciatív, bez ohľadu na ich spriaznenosť s politickými skupinami v obci.

Obsah Rusovských novín

Rubriky

Rusovské noviny sú delené na rubriky. Ich počet a detaily sú vecou redakčnej rady, avšak špeciálne postavenie medzi nimi majú nasledovné rubriky:

 • Starostka informuje: autorská rubrika starostky.
 • Občianske iniciatívy: rubrika v rozsahu dvojstránky o podujatiach, ktoré organizujú rôzne združenia či iniciatívy. Redakčná rada vyzýva aktívnych občanov, ktorí organizujú podujatia, aby o nich písali a zabezpečuje vyváženosť informácií.
 • Poslanecký stĺpček: autorský stĺpček pre každého poslanca / poslankyňu v rozsahu do 300 slov.
 • Polemika (pozri časť “Spôsob vedenia polemík”).

Redakčná rada dáva dostatočný priestor všetkým zúčastneným v rozsahu min. 1 mesiac na dodanie podkladov pre ďalšie číslo RN. Rovnako dáva výzvu občanom, aby sa autorsky zapojili do ďalšieho čísla časopisu, min. 1 mesiac pred uzávierkou.

Spôsob vedenia polemík

Každý občan má právo žiadať RN o zverejnenie článku. Redakcia RN nemá automatickú povinnosť článok zverejniť, avšak je dobrou praxou minimalizovať odmietnutia takýchto článkov. Odmietnutie by malo byť najmä z dôvodov neslušnosti článku, nepravdivosti či nepodloženia informácií (pre zamedzenie tzv. fake news).

Ak ide o polemický text, bude zaradený do rubriky Polemika. V takomto prípade nebude za textom nasledovať reakcia vedenia obce, ktorá by text popierala či komentovala. Takáto prax samotný text degraduje a vedie k demotivácii písať pre RN. Na text bude možné reagovať v nasledujúcom čísle RN, čím sa naplní zmysel rubriky Polemika.

One Response

Comments are closed.