Zelené námestie 5 – Quo Vadis?

Zelené námestie 5 – Quo Vadis?

V dnešnom dieli „seriálu“ venovanému nášmu centrálnemu priestoru by som rád tému zrekapituloval a uzavrel. Jeho ďalšie riešenie by malo nabrať širšie kontúry pod záštitou zúčastnených strán – mestskej časti Rusovce, Magistrátu hlavného mesta Bratislava, odbornej verejnosti a profesných organizácií.  

V jednotlivých článkoch sme postupne rozoberali súčasný stav, východiskové podklady, návrhy riešení a spoluprácu so študentmi Fakulty architektúry v rámci semestrálneho workshopu ako podkladov pre urbanistickú štúdiu riešenia centrálnej osi Rusoviec.  

Prečo sme sa vlastne téme začali venovať

V roku 2018 uplynulo 10 rokov od realizácie projektu revitalizácie hlavného verejného priestoru v Rusovciach – centrálneho námestia, ktoré sa začína vstupom do Rusoviec smerom od Petržalky a končí zúženou časťou pri kaštieli. Jeho súčasťou bola obnova chodníkov, upravený a doplnený zelený pás v strede šošovkovitého námestia, doplnené prvky drobnej architektúry a v neposlednom rade v plnom rozsahu obnovená samostatná časť námestia pred obchodným centrom – vtedajšou Jednotou. 

A práve táto časť od začiatku vyvolávala najväčšie diskusie. Týkali sa najmä technických úprav – riešenia súvisiacej dopravy – napojenia parkoviska na hlavnú cestu, ale najmä na celkový koncept. Mikronámestie bolo naprojektované ako spevnená plocha s fontánou a prvkami drobnej architektúry doplnenými mobilnou zeleňou. Už počas predstavenia projektu sa jednotliví účastníci diskusií obávali riešenia, ktoré pozostávalo najmä z vybudovania prevažne spevnených plôch a z materiálového riešenia mobiliáru – kovových lavičiek a betónových kvetináčov. Skrátka, obávali sa, že námestie bude málo prírodné a bez tieňa a v lete nebude žiť. 

Tento predpoklad sa aj naplnil, a preto vystala otázka – nedalo by sa to aj lepšie?

Spolupráca s budúcimi architektmi

V rámci rozvoja témy sme sa dohodli tému otvoriť odbornej verejnosti – a to na pôde nezaťaženej predsudkami, ale zato plnej kreatívnych predstáv – na akademickej pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave. 

Predstavou bolo nechať navrhnúť riešenie námestia jednotlivými študentmi v rámci jarného workshopu, s predstavením priestoru priamo na mieste, jeho spracovaním v priestoroch fakulty a verejnou prezentáciou v Rusovciach, spolu s diskusiou verejnosti o jednotlivých návrhoch a ich východiskách. Výstup by mohol slúžiť ako zadanie do verejnej urbanistickej súťaže pod záštitou odborného garanta, ktorej vyhlasovateľom by bola mestská časť a ktorej výsledkom by mal byť reálny projekt riešenia námestia.

Prvým krokom, ktorý bol začiatkom celého procesu, bolo zorganizovanie stretnutia na pôde Fakulty architektúry STU. Stretnutia  sa zúčastnili za našu mestskú časť miestny poslanec a predseda komisie stavebno – bytovej, dopravnej a environmentálnej Mgr. Vladimír Mokráň, člen komisie a autor tohto článku Ing. arch. Roman Porubec a na strane FA STU vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania profesor Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Stretnutie sa uskutočnilo 9. marca 2020. Zhodou okolností to bol –  z dôvodu nastupujúcej pandémie – pre tento akademický rok prvý deň bez študentov, a ako sa ukázalo, tento stav sa mal zmeniť až s nastupujúcim akademickým rokom.

Samotné stretnutie sa postupne vyvinulo do debaty o súčasnej podobe centrálneho priestoru, možností riešenia a príkladov zo zahraničia. A zároveň nám Rusovčanom ukázalo, že celkové riešenie môže nakoniec vychádzať z úplne iných predpokladov a viesť k oveľa životaschopnejšiemu výsledku, ako sme si pôvodne predstavovali.

Odchádzali sme s víziou nového centra Rusoviec, menej zaťaženého dopravou, neslúžiaceho ako parkovisko pre prechádzajúcich s krátkou zastávkou na nákup v potravinách či zmrzline po ceste do Rajky, ako odstavná plocha pre letných návštevníkov jazera. S víziou moderného priestoru, kde jednotlivé funkcie nie sú v opozícii, ale v symbióze, a zároveň sme priestor uvideli ako naozaj zelené centrum Rusoviec s možnosťou jeho využitia pre spoločenské akcie, kultúrne a bezpečné, prístupné pre obyvateľov a zároveň stále dostupné pre všetkých.

Námestie pre všetkých

A ako by malo vyzerať námestie, aby toto všetko spĺňalo? Vlastne, mali by sme začať otázkami, na ktoré postupne budeme hľadať odpovede. Tieto vyplynuli zo stretnutia na Fakulte architektúry a zároveň sú východiskovou premisou pre naše návrhy:

  • Neurobiť z projektu naozaj nosnú ideu zmeny centra Rusoviec tak, aby bolo bezpečným a reprezentatívnym priestorom predovšetkým pre jeho obyvateľov?
  • Dá sa dizajnovo zmeniť celá šírka ulice od priečelí ľavej strany Balkánskej ulice až po obchodné centrum?
  • Dá sa lepším spôsobom riešiť dopravná situácia – tranzitná doprava v tomto priestore? Má aj v budúcnosti priestor vyzerať ako cesta s prílepkom námestia?
  • Je naozaj pre nás najdôležitejšie mať väčšinu plochy v centre využívanú ako parkovisko pre návštevníkov obce?
  • Nebolo by vhodné pre parkovanie zákazníkov obchodov nájsť inú vhodnú plochu v okolí?

Návrhy riešení

Pôvodné načasovanie a spôsob realizácie formou workshopu z dôvodov pokračujúcej pandémie vzalo za svoje a preto nastupuje po konzultáciách plán B – riešenie problematiky nie formou workshopu, ale priestor námestia sme po konzultácii s garantom projektu na Fakulte Architektúry zadali ako podklad pre semestrálnu prácu študentov odboru Urbanizmu a územného plánovania.

Výsledkom bola prezentácia prác, z ktorých sme radi získali podklady, slúžiace ako súčasť zadania do verejnej urbanistickej súťaže pod záštitou odborného garanta. Jej vyhlasovateľom bude mestská časť a výsledkom by mal byť reálny projekt riešenia námestia.

A čo teda budúci architekti navrhli? Ich riešenia majú niektoré zaujímavé spoločné prvky a tiež priniesli niekoľko nápadov, ktoré stoja za zváženie.

  • Súčasná zeleň šošovkovitého námestia je z ich pohľadu málo využitá v prospech obyvateľov či návštevníkov – navrhujú, aby bola priechodzia. Vznikol by tak prirodzený a príjemný oddychový priestor aj pre letné horúčavy.
  • Parkovanie áut návštevníkov obchodov by situovali za dnešný Kraj. Priestor dnešného parkoviska vidia ako pokračovanie zeleného priestoru určeného pre ľudí.
  • Ako môžete vidieť na vizualizácii, zaujímavým navrhnutým prvkom je bezbariérový nadchod z Rímskeho parčíka ponad hlavnú cestu.

Princíp trvalej udržateľnosti

Spolu s návrhom postupu riešenia námestia sme sa v poslednom vydaní venovali jeho designu z hľadiska princípov trvalej udržateľnosti v čase nastupujúcej klimatickej krízy. V kontexte zvyšujúcej sa priemernej teploty, intenzity slnečného žiarenia, stúpajúcej produkcie skleníkových plynov je nutné riešiť verejné priestory tak, aby priamo reagovali na dôsledky týchto faktorov – výsadbou zelene, tieniacimi plochami, zachytávaním zrážkových vôd.  Zároveň by svojimi parametrami mali obmedzovať príčiny – individuálnu automobilovú dopravu – dynamickú a najmä v prípade nášho námestia statickú, materiálové riešenie, priestor pre peších a cyklistov, možnosti ekologickej dopravy.

Vrátime sa na začiatok

Keď sme pred tromi rokmi tému načínali, sami sme netušili, k akému výsledku sa dopracujeme. Od otázok a ideí sme sa dopracovali ku konkrétnym výsledkom formou urbanistickej štúdie a najmä sme si uvedomili reálnu potrebu premeny centrálneho priestoru našej mestskej časti na moderný funkčný celok slúžiaci všetkým Rusovčanom a návštevníkom našej mestskej časti, ktorý bude výsledkom transparentného procesu, ideálne verejnej architektonicko – urbanistickej súťaže. V kontexte významu našej mestskej časti z hľadiska jej rekreačného, reprezentačného a obytného potenciálu bude do budúcnosti tento projekt naozaj jej „výkladnou skriňou“ a preto mu patrí naša náležitá pozornosť.