Zelené námestie v čase pandémie

Zelené námestie v čase pandémie

V minuloročných číslach nášho časopisu sme postupne rozoberali históriu, aktuálny stav a víziu riešenia centrálneho priestoru Rusoviec – nášho „Hlavného“ námestia – priestoru, ktorý sa začína vstupom do Rusoviec križovatkou s Balkánskou ulicou, pokračuje priestorom pred potravinami Kraj a končí križovatkou pri pošte, resp. pokračuje ako zelený pás smerom ku kaštieľu. 

V poslednom čísle sme zhodnotili záujem a spoločenskú objednávku po zmene tohto priestoru, slúžiacemu najmä ako dopravný uzol – komunikácia 1. triedy a najväčšie rusovské parkovisko.

Našim návrhom je tento priestor ponúknuť ako ateliérové zadanie pre študentov Fakulty architektúry STU.

Spolupráca s budúcimi architektmi

Rušná ulica – priestorové a funkčné rozdelenie dopravy. Lyon, Francúzsko. Zdroj: divisare.com.

Predstavou bolo nechať navrhnúť riešenie námestia jednotlivými študentami, resp. skupinami v rámci jarného workshopu, s predstavením priestoru priamo na mieste, jeho spracovaním v priestoroch fakulty a verejnou prezentáciou v Rusovciach, spolu s diskusiou verejnosti o jednotlivých návrhoch a ich východiskách. Výstup by mohol slúžiť ako zadanie do verejnej urbanistickej súťaže pod záštitou odborného garanta, ktorej vyhlasovateľom by bola mestská časť a ktorej výsledkom by mal byť reálny projekt riešenia námestia.

Prvým krokom, ktorý bol začiatkom celého procesu, bolo zorganizovanie stretnutia na pôde Fakulty architektúry STU. Stretnutia  sa zúčastnili za našu mestskú časť miestny poslanec a predseda komisie stavebno – bytovej, dopravnej a environmentálnej Mgr. Vladimír Mokráň , člen komisie a autor tohto článku Ing. arch. Roman Porubec a na strane FA STU vedúci Ústavu urbanizmu a územného plánovania profesor Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.

Ukľudnená ulica – zlúčenie dopravy.
Zdroj: milestoneimports.com.

Stretnutie sa uskutočnilo 9. marca – zároveň to bol z dôvodu nastupujúcej pandémie pre tento akademický rok prvý deň bez študentov, a ako sa ukázalo, tento stav sa zmení až s nastupujúcim akademickým rokom.

Pôvodné načasovanie a spôsob realizácie formou workshopu teda vzalo za svoje a preto nastupuje po konzultáciách plán B – riešenie problematiky nie formou workshopu, ale budeme sa snažiť priestor námestia zadať ako podklad pre semestrálnu prácu študentov odboru urbanizmus a územného plánovania. S týmto návrhom následne oslovíme partnerov na fakulte.

Nové východiská pre staré námestie

Samotné stretnutie sa postupne vyvinulo do debaty o súčasnej podobe centrálneho priestoru, možností riešenia a príkladov zo zahraničia. A zároveň nám Rusovčanom ukázalo, že celkové riešenie môže nakoniec vychádzať z úplne iných predpokladov a viesť k oveľa životaschopnejšiemu výsledku, ako sme si pôvodne predstavovali.

Zlúčenie funkcií na jednu úroveň –
bezbariérová ulica. Denver, USA. Zdroj:
www.curbed.com

Ja osobne sa musím priznať, že som prichádzal s pomerne jasnou predstavou, čo chceme dosiahnuť – upraviť centrálnu časť „námestia“ pred obchodom Kraj – v zmysle úpravy dnešného nevyhovujúceho riešenia z hľadiska celkovej úpravy plôch, zelene, vodného prvku… 

Odchádzali sme s víziou nového centra Rusoviec, menej zaťaženého dopravou, neslúžiaceho ako parkovisko pre prechádzajúcich s krátkou zastávkou na nákup v potravinách či zmrzline po ceste do Rajky, ako odstavná plocha pre letných návštevníkov jazera. S víziou moderného priestoru, kde jednotlivé funkcie nie sú v opozícii, ale symbióze, a zároveň sme priestor uvideli ako naozaj zelené centrum Rusoviec s možnosťou jeho využitia pre spoločenské akcie, kultúrne a bezpečné, prístupné pre obyvateľov a zároveň stále dostupné pre všetkých.

Čas otázok

Prvý článok venovaný námestiu sme končili konštatovaním, že nie je jeho cieľom byť návrhom nového riešenia námestia, má klásť otázky, ktoré mnohým Rusovčanom napadnú pri pohľade na súčasný stav a predstaviť úvahy nášho teamu, ktoré vychádzajú z debát nad celkovým stavom verejných priestorov v Rusovciach.

Funkčné usporiadanie námestia a uličného
priestoru – príklad. Himeji, Japonsko.
Zdroj: www.arquitecturayempresa.es

Dnešný článok by sme ukončili výsledkom stretnutia na FA STU – a výsledkom sú otázky, ktoré budú slúžiť ako východisko pre zadanie semestrálnej práce pre študentov, otázky, ktoré napadli nám a slúžia ako podklad k debate nášho teamu.

Boli by sme radi, keby ste sa aj vy zamysleli, prečo práve tieto otázky, a ešte radšej by sme boli, keby ste prišli s vlastnými, ktoré by doplnili diskusiu o námestí a dostali sa do východiskových podkladov pre zadanie študentských prác.

Vaše otázky možete zasielať na mail redakcie/ facebook Pre Rusovce.

A kým budete nad nimi rozmýšlať, môžete sa inšpirovať príkladmi riešení podobných priestorov u našich bližších či vzdialenejších susedov.

Pešia zóna s možnosťou prístupu áut
(prístup k domom po zrušení parkoviska).
Zdroj: lashleyla.com.

A aké otázky nás pri debate napadli?

  • Budeme riešiť len mikropriestor pred potravinami, alebo je problém širší?
  • Neurobiť z projektu naozaj nosnú ideu zmeny centra Rusoviec tak, aby bolo bezpečným a reprezentatívnym priestorom predovšetkým pre jeho obyvateľov?
  • Dá sa dizajnovo zmeniť celá šírka ulice od priečelí ľavej strany Balkánskej ulice až po obchodné centrum?
  • Dá sa lepším spôsobom riešiť dopravná situácia – tranzitná doprava v tomto priestore?
  • Má aj v budúcnosti priestor vyzerať ako cesta s prílepkom námestia?
  • Je naozaj pre nás najdôležitejšie mať väčšinu plochy v centre využívanú ako parkovisko pre návštevnikov obce?
  • Nenašla by v inom priestore vhodejšia plocha pre parkovanie zákazníkov obchodov?

Samozrejme, otázok bolo viac, a zároveň nás napadali aj rýchle odpovede. Tie však nie sú podstatné, podstatné budú odpovede budúcich mladých architektov a urbanistov v rámci riešenia zadania. Odpovede, ktoré budú verejne prezentované predovšetkým obyvateľom Rusoviec, a tak ako sme napísali v druhom pokračovaní nášho miniseriálu o „Zelenom námestí“, budú slúžiť ako zadanie do verejnej urbanistickej súťaže pod záštitou odborného garanta, ktorej vyhlasovateľom bude mestská časť a ktorej výsledkom by mal byť reálny projekt riešenia námestia.

 

Titulný obrázok: Príklad ulice – námestia. Västertorg, Švédsko. Autor: Nya Eriksberg.