Deti pre Rusovce, Rusovce pre deti

Deti pre Rusovce, Rusovce pre deti

Milí budúci rodičia, už rodičia, prarodičia.

Rastieme.

Rusovce rastú. Naberáme stále na kvantite. 

Rastieme priestorovo a v čase. Rastú s nami dospelými deti. 

Radím sa do šťastnej časti populácie, ktorá ich ráno chystá do škôlky / školy, potom ich tam viac-menej rezkým spôsobom dopraví pešo, autom či na bicykli. Po práci sa k sebe vraciame. 

Poďme sa ale baviť o kvalite.  

Kvalita života

Mám rád, keď sa môžem zastaviť, dýchať, vnímať celým telom, čo mi momentálne život ponúka. Nech je to kus poriadne vysušenej klobásy, čo som dostal darom z Lazov (a to som dlhoročný vegetarián) alebo pani učiteľka, ktorá pri preberaní x detí na bráne škôlky stíha – s telefónom na uchu – registrovať a pamätať si, čo jej hovorím ako xtý rodič za sebou, a zároveň s úsmevom mi podávať hárok o bezinfekčnosti na podpis.To všetko v rozmedzí 8 sekúnd. No a po odovzdaní hárku sa pritom nezabudne milo rozlúčiť. Šťastie.

Kvalita života je pojem, o ktorom máme každý nejakú predstavu. 

Ja osobne som presvedčený, že kvalita života je nielen o nás, ale je výsledkom komunikácie o našich predstavách aj o predstavách našich detí – a následnej húževnatej práce na ich dosiahnutí  

Dovoľujem si Vám ponúknuť nasledujúcu víziu, len tak, ako podnet:

“Dnes šťastné dieťa, zajtra úspešný a zodpovedný dospelý.” 

Vidíme toto rovnako?

Ak áno, nasledujú ďalšie otázky.

Vieme, čo potrebujú naše deti ku šťastiu?

Vieme, čo už sme urobili a čo robíme pre naše deti v Rusovciach?

Kde vidíme priestor na zlepšenie?

Ako na to?

Poďme o týchto otázkach spoločne premýšľať.

Práva detí

Nie som to ja, kto hovorí, že ako deti sme mali a naše deti tiež majú zaručené práva. Toto stanovuje už Dohovor o právach dieťaťa ratifikovaný OSN – teda dokument, ku ktorému sa zaväzuje aj naša vláda. 

Nie je to však len o vláde. Priamy dosah a vplyv garantovať napĺňanie potrieb detí vyplývajúcich z týchto 4 práv, má naša samospráva: 

  1. Nediskriminácia – všetky práva sú tu pre všetky deti, teda aj deti z rôznych menšín (na báze rasy, národnosti, zdravotného hendikepu, sociálnej skupiny, vierovyznania…), pričom je dôležité budovanie dôvery – vyvíjanie aktivít s cieľom zvýšenia interakcie (spoločenské podujatia, bezbariérové prístupy, burzy, spoločné projekty, …).
  2. Konanie v najlepšom záujme detí – samospráva by mala zaručovať, že všetky jej politiky sú v súlade s najlepším záujmom detí (obsadenie zastupiteľstva / obecného úradu by malo reflektovať tému detí a klásť dôraz na presadzovanie politík s najlepším možným záujmom detí).
  3. Právo na prežitie a rozvoj – zaistenie bezpečia, zdravého životného prostredia, bydliska, stravy, zdravotnej starostlivosti, hier, vzdelania a výchovy (dopravná infraštruktúra, siete, bezpečnosť obce, dostupnosť a kvalita bývania, dostupnosť a kvalita stravovania, dostupnosť a kvalita zdravotnej starostlivosti, dostupnosť a kvalita vzdelávaco-výchovných zariadení, priestorov na hru, kultúru a šport, činnosť organizácií pre deti a mládež, rodičov a seniorov).
  4. Právo dieťaťa byť vypočuté a rešpektované – mali by sme vychádzať deťom v ústrety a umožniť im vyjadrovať svoje názory a predstavy, brať ich do úvahy pri rozhodovaní o záležitostiach, ktoré sa ich týkajú (od škôlky až po školu otvorený prístup, podpora a výchova k princípom demokracie, spolutvorenie školského poriadku, detské rady na úrovni tried, škôl a samosprávy, referent pre deti a mládež na úrade…).

Žijú Rusovce pre deti?

Vždy ma poteší, keď niekde vidím, že Rusovce žijú pre deti. Vždy sa nájdu medzi nami rodičia, pedagógovia, seniori, jednotlivci, firmy, vedenie úradu, ktoré v nejakom momente dávajú svoj čas, energiu a tvorivosť pre napĺňanie vyššie menovaných potrieb. 

Príkladom zmysluplného zapojenia detí do “sveta dospelých” môže byť ich účasť na tvorbe vízie rusovského parku kedysi pred vyše 15 rokmi. Deti premýšľali, tvorili, pýtali sa starých rodičov, ako park kedysi vyzeral a vyrábali krásne dielka v podobe brožúr. Tie najlepšie boli vtedy odmenené. To najdôležitejšie posolstvo však bolo, že deti tu majú svoje miesto a že ich vklad je cenný. Tvorcovia vízie zároveň získali aj informácie a zaujímavé pohľady, ku ktorým by sa inak možno nedostali.

Ďalším spojením sveta dospelých s tým detským prináša unikátny projekt Príbehy Rusoviec (OZ Rusovčatá), kde si vďaka zapojeným Rusovčanom deti cez zážitky odnášajú poznanie  dnešných a dávnych príbehov našej mestskej časti a že Rusovce sú miestom, kde sa ľudia vedia spojiť a spolu dokážu vytvoriť veľa dobrého.

Kľúčovú úlohu pri prepájaní zohráva už vyše 10 rokov aj OZ Kukulienka, ktoré prevádzkuje herňu Materského centra a organizuje mnohé podujatia pre deti a mládež.

Náš futbalový klub ako jediný a zatiaľ najvýraznejší športový klub, ktorý sa  dlhé roky venuje deťom a mládeži v obci, má tiež príležitosť výrazne zasiahnuť do tejto transformácie. 

A čo naša samospráva? 

Existuje Program Hospodárskeho a Sociálneho Rozvoja mestskej časti.BA-Rusovce na obdobie rokov 2015-2024, ktorý ako-tak predvída materiálne potreby našich detí v súvislosti s rastom Rusoviec. Tu vidím jasný priestor na zlepšenie.

Ako prvý krok pre zodpovedné vytvorenie koncepcie pre našu obec vidím kľučovú potrebu získania informácii pomocou dotazníku o tom, ako Vy vnímate situáciu. 

Dotazník by mohol pokryť témy ako: domov a prostredie v ktorom žijeme, zdravotná starostlivosť a sociálne služby, výchova, vzdelanie, hra a oddych, bezpečnosť a ochrana. 

A ako tieto témy vníma naša samospráva a iné organizácie s pôsobnosťou pre deti a mládež  v našej obci.Tento dotazník máme k dispozícii.

Na základe informácií aj z tohto prieskumu vieme pristúpiť k spolutvorbe koncepcie, ktorej najmä organizáciu, koordináciu a dohľad nad jej uplatňovaním musí mať na zodpovednosti samospráva (Miestny úrad, zastupiteľstvo, školská rada a snáď v blízkej budúcnosti aj zastúpenie detí v niektorých z týchto orgánov). 

Inšpiráciu a podporu vieme nájsť už v existujúcich vládnych aj mimovládnych organizáciách, ktoré sa na túto tému úzko špecializujú.(Rada Európy, MPSVR slovenskej republiky, Slovenský výbor pre UNICEF, Rada mládeže Slovenska, Nadácia pre deti slovenska, skauting, atď).

Vieme nadviazať kľúčové partnerstvá aj s inými samosprávami doma aj v zahraničí, ktoré už majú fungujúce projekty priateľské deťom.

Vieme nájsť inšpiráciu medzi sebou.

Poďme sa o tom porozprávať, verejne, online alebo konečne naživo. 

Teraz. 

Kedykoľvek.

S deťmi pre deti Rusoviec.