Tieniace prvky ako funkčná a vizuálna súčasť riešenia zeleného námestia

Tieniace prvky ako funkčná a vizuálna súčasť riešenia zeleného námestia

Pri úvahách o riešení priestoru centrálnej časti Rusoviec – projektu „Zeleného námestia“ sme v predchádzajúcich článkoch na stránkach nášho časopisu rozobrali jednotlivé možnosti pre zadanie pre poslucháčov fakulty architektúry z hľadiska širších urbanistických vzťahov, funkčného usporiadania, dopravného riešenia, riešenia zelene a ďalších aspektov.

Dnes by sme radi upriamili pozornosť na jeden z aspektov riešenia verejných priestorov, ktorý sa bytostne týka čoraz vypuklejšieho problému mestského prostredia – a to je problematika tienenia mestských priestorov.

V súvislosti so zvyšovaním priemerných teplôt, intenzity slnečného žiarenia, ale aj extrémnych zrážok, veterných dní a prudkých zmien počasia je nutné, aby riešenie verejných priestorov reagovalo na tieto trendy tak, aby boli užívateľné aj v prípade nepriazne počasia.

NAVANA • Architects » AUN Design Studio

V čoraz dlhšom letnom období je to najmä ochrana pred slnečným žiarením. Tá je možná v našom prípade, keďže námestie je z hľadiska budov „uzavretá kapitola“, tieniacimi prvkami.

Ideálnym tieniacim prvkom je zeleň, ktorá bude integrovaná do verejného priestoru, s výhodou okrem regulácie slnečného žiarenia aj regulácie s vodou resp. s meniacou sa mierou tienenia v priebehu roka.

Zeleň je však možné použiť len v určitých polohách a za špecifických podmienok – napríklad nie je vhodná v centrálnych polohách zhromažďovacích priestorov a podobne. Tiež je potrebné uvedomiť si, že jej spravidla trvá dlhé roky, než dosiahne žiadanú veľkosť a než má očakávanú tieniacu a ochladzovaciu funkciu.

Teresita Fernandez’s Fata Morgana – Courtesy the artist, Lehmann Maupin and Anthony Meier Fine Arts. Photo: Elisabeth Bernstein

K slovu v tomto prípade prichádzajú budované tieniace prvky. Tie musia spĺňať predovšetkým dve podmienky – funkčnosť a vizuálne pôsobenie.

Prvým kritériom je umiestnenie prvku tak, aby nepôsobil ako vizuálna bariéra a zároveň plnil funkčné poslanie. Typickým príkladom môže byť prekrytie centrálneho „pódia“ na námestí. Musí byť zachovaná miera priehľadnosti, ale zároveň funkčná ochrana plochy pódia.

Delphi Tirpal House

Ďalším chráneným priestorom majú byť oddychové zóny námestia a pripadne komunikačné plochy pre peších.

Zároveň by celkové riešenie tieniacich prvkov malo byť dizajnovo prepojené, resp. riešené tak, aby bolo vo vzájomnom harmonickom usporiadaní – naschvál nepíšem o jednotnom výraze alebo o kontraste prvkov.

V neposlednom rade by celkové riešenie malo zodpovedať charakteru historického prostredia sídla, resp. reflektovať na jeho polohu a vývoj ako prepojenia minulosti, prítomnosti a budúcnosti.

S tým by mala súvisieť úprava aj súkromných priestorov v dotyku s námestím – typicky priečelia obchodných prevádzok alebo ich dvorové časti otvorené do námestia. Toto všetko by malo byť predmetom širšieho riešenia projektu obnovy námestia.

Zároveň je dôležitým aspektom technické riešenie jednotlivých prvkov tak, aby boli funkčne vhodné do verejného priestoru, udržiavateľné a nenáročné na údržbu a ich prevádzku.

V tomto bode by sme radi dali priestor príkladom podobných riešení, ktorými sa môžeme nechať inšpirovať.