Hromadná pripomienka k návrhu ÚPZ Rusovce-sever

Hromadná pripomienka k návrhu ÚPZ Rusovce-sever

Týmto podávame pripomienku k návrhu Územného plánu Rusovce Sever v rámci verejného pripomienkovania. Žiadame spracovateľa, aby do návrhu zapracoval nasledovné pripomienky.

1. Zmeniť výškový limit v celom riešenom území

Súčasný návrh definuje podlažnosť výstavby ako trojpodlažné (2+1) pre rodinné domy a až štvorpodlažnú polyfunkciu. Takáto výstavba by bola pre charakter Rusoviec neúnosná a zničila by charakter obce. Navrhujeme prísne dodržať maximálne dvojpodlažné objekty v celom riešenom území. Žiadame preto o tieto zmeny v texte:

  • Kapitola 2.4: formuláciu „všetky typy rodinných domov na pozemkoch od 300m2 až do 1000m2 s výškou do dvoch podlaží s podkrovím, resp. ustúpeným podlažím“ zmeniť na „všetky typy rodinných domov na pozemkoch od 300m2 až do 1000m2 s výškou do dvoch podlaží“. Podlažnosť 2+1 znamená faktické tri podlažia.
  • Kapitola 2.5: formuláciu „Výšková hladina zástavby je navrhnutá v priemere 2-3 nadzemných podlaží.“ Zmeniť na „Výšková hladina zástavby je navrhnutá do maximálne 2 nadzemných podlaží.“. Priemer 2-3 podlažia by znamenal aj štvorpodlažné budovy.
  • Kapitola 2.6.4.2: formuláciu „Z celkového počtu 393 bytov, sa navrhuje 250 bytov v rodinných domoch na podlažnej ploche 44280 m2 a 143 bytov v málopodlažnej zástavbe do 4 podlaží na podlažnej ploche 19485 m2.“ zmeniť na „…v málopodlažnej zástavbe do 2 podlaží…“.
  • Kapitola 2.13: formuláciu „Navrhované objekty budú prevažne 2 až 4. podlažné“ zmeniť na „Navrhované objekty budú maximálne dvojpodlažné“.

Zároveň žiadame presne určiť kótu, od ktorej bude táto výška počítaná a ktorá nemôže byť v prípade polyfunkcie vyššie, než súčasná príjazdová cesta a v prípade bývania musí byť počítaná od terénu.

2. Dodržať ochranné pásmo lesa a plochy pre zeleň a rekreáciu a šport

Súčasný návrh nerešpektuje hranice, špecifikované územným plánom Bratislavy a do území pre funkciu rekreácie a športu (na obrázku 1 plochy označené A, B a C) a zelene (plocha D) nechá zasahovať malopodlažnú výstavbu. Žiadame:

  • Dodržať hranice určené územným plánom Bratislavy na zeleň a rekreáciu a šport. Súčasný návrh je v rozpore s územným plánom mesta.
  • Neorientovať žiadne obytné budovy medzi príjazdovou cestou a lesom, aby zeleň a územia pre rekreáciu a šport zostali verejným priestorom a nie „územím nikoho“ za súkromnou záhradou.
  • Dodržať ochranné pásmo lesa v šírke 50 m, ktoré je definované Zákonom o lesoch č. 326/2005 Z. z., § 10. V tomto pásme žiadame neumiestňovať žiadne objekty. V súčasnom návrhu sú viaceré stavebné parcely umiestnené k lesu bližšie.

3. zapracovať centrálnU oddychovú zónu

Plánovaná výstavba v riešenom území poskytne domov predovšetkým pre mladé rodiny a rodiny s deťmi. Považujeme preto za nevyhnutné, aby navrhované riešenie územia rešpektovala nároky tejto skupiny obyvateľstva na rekreáciu a možnosť športového vyžitia.

  • V strede sektoru 5 a 6 preto žiadame vytvoriť priestor pre centrálnu oddychovú zónu v rozsahu cca 10.000 m2 bez prítomnosti trafostaníc, prečerpávacích staníc a pod.

4. Doprava

Vzhľadom k výraznému nárastu obyvateľstva po zrealizovaní navrhovanej výstavby, vznikne problém s plynulosťou dopravy v celej dĺžke riešeného územia.

  • Žiadame preto, na ceste I/2 v celom riešenom území zriadiť čo najdlhšie ľavé odbočovacie pruhy a pripájacie pruhy ku každej navrhovanej križovatke, tak aby sa zabezpečila plynula premávka smerujúca ďalej do a z Rusoviec. Tento cieľ navrhujeme dosiahnuť rozšírením na 4 pruhy, kde 2 by slúžili na zaradenie a odbočenie v celom rozsahu riešeného územia a 2 pruhy budú stále priebežné.