Participatívny rozpočet 2017

Návrh voľného zoskupenia Pre nás – pre Rusovce a občianskych pracovných skupín, január 2017

Úvod

V decembri 2016 poslanci na miestnom zastupiteľstve schválili návrh vyčleniť 3000 € z rozpočtu obce na použitie, o ktorom rozhodnú občania. Tento krok MZ vítame a všetkým, ktorí ho navrhli a následne schválili, gratulujeme ku kroku správnym smerom.

Pravidlá pre rozhodovanie, ako budú tieto financie použité, sa majú doladiť začiatkom roku 2017. Tento návrh je ústretovým návrhom na mechanizmus rozhodovania o týchto vyčlenených prostriedkoch. Jeho predkladateľmi sú Lucia Tuleková-Henčelová a Róbert Kalmár ako zástupcovia voľného občianskeho zoskupenia Pre nás – pre Rusovce a občianskych pracovných skupín, ktoré na popud tohto zoskupenia vznikli a ktoré sa na príprave tohto návrhu aktívne podieľali.

Náš návrh vychádza zo všeobecných princípov participatívnych rozpočtov, so zohľadnením špecifík Rusoviec, ktoré s touto formou participácie ešte nemajú skúsenosť, avšak majú skúsenosť s občianskou participáciou ako takou (Rímsky parčík oproti pošte vznikol na podnet občanov, ktorí si následne sami určili využitie priestoru a naplánovali konkrétnu podobu parčíka). Preto v návrhu kladieme dôraz najmä na jednoduchosť celého mechanizmu. Po získaní konkrétnych skúseností v praxi sa môže mechanizmus dopracovávať a zdokonaľovať v ďalších rozpočtových obdobiach.

Čo je to participatívny rozpočet

Návrh, ktorý vedie k tomu, aby priamo občania sami rozhodli o využití vyčlenenej časti financií rozpočtu samosprávy, sa volá participatívny rozpočet a prvýkrát bol použitý v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre. V dnešnej dobe sa používa ako funčkný nástroj občianskej participácie v mnohých mestách sveta. Na Slovensku ho používa napríklad mesto Bratislava, jeho mestská časť Nové mesto, Trnava, Banská Bystrica, Levice či Ružomberok.

Princípom participatívneho rozpočtu je priame rozhodovanie o použití vyhradenej časti financií obce občanmi. Jeho prvkami môžu byť:

 • Vytvorenie občianskych tématických komunít, ktoré definujú oblasti, v ktorých budú predkladané projekty.
 • Verejné zhromaždenia, na ktorých občania konsenzuálnym spôsobom prijímajú návrhy, ktoré budú súťažiť o podporu, prípadne zbieranie nápadov a námetov inou cestou.
 • Dopracovanie návrhov do formy projektov.
 • Osobné či internetové hlasovanie o jednotlivých projektoch (spravidla ich kombinácia).
 • Realizácia projektov predkladateľmi alebo priamo obcou.
 • Kontrola využitia vynaložených prostriedkov.

Návrh na participatívny rozpočet v Rusovciach na rok 2017

Východiská

Mechanizmus pre rozhodovanie o podporených projektoch v rámci participatívneho rozpočtu by mal spĺňať nasledovné:

 • Podporujú sa konkrétne projekty a nie občianske združenia. Projekty sú iniciované občanmi, ktorí nemusia byť v občianskych združeniach – stačí osobná iniciatíva občanov.
 • Peniaze sú určené na verejnoprospešné ciele, čo znamená, že užívateľom výsledku projektov je široká verejnosť.
 • Kľúčovým prvkom projektov je dobrovoľníctvo. Peniaze budú použité na pokrytie zdokladovateľených nákladov, pričom sa predpokladá aktívna účasť zainteresovanej verejnosti (predkladateľov projektov). Peniaze nebudú použité na žiadne odmeny účastníkov – odvedená práca by mala byť vykonaná dobrovoľnícky.
 • O podopore projektov rozhodujú občania, nie ich volení zástupcovia (inak by to nebol participatívny rozpočet).
 • Minimálne zaťaženie obecného rozpočtu mechanizmom hlasovania.
 • Mechanizmus hlasovania má byť odolný voči možným podvodom.
 • Mechanizmus hlasovania má byť dostatočne jednoduchý.
 • Hlasovanie bude dostupné všetkým skupinám verejnosti (teenageri, dospelí, dôchodcovia).

Návrh

Aby boli splnené východiskové princípy, navrhujeme, aby participatívny rozpočet prebiehal v štyroch kolách.

Proces prijímania návrhov a hlasovania verejnosti začne uznesením Miestneho zastupiteľstva, ktoré určí termín na prihlasovanie projektov, maximálnu výšku príspevku na jeden projekt, termín hlasovania a termín realizácioe projektov. Po schválení uznesenia sa tieto informácie ako aj celý proces participatívneho rozpočtu zverejní na úradnej tabuli Miestneho úradu, webe MČ a základné informácie aj formou SMS rozhlasu.

Prvé kolo: návrhy projektov

V prvom kole občania navrhujú svoje podnety vo forme projektov – osobne v podateľni Miestneho úradu, prostredníctvom web stránky MČ, prípadne prostredníctvom volených zástupcov.

Čas vyhradený na prvé kolo bude minimálne dva týždne.

V tomto čase bude na pôde MÚ vytvorená koordinačná komisia, zložená z pracovníkov úradu a predkladateľov projektov. Okrem toho môže byť členom komisie ktorýkoľvek občan – na požiadanie bude automaticky prizvaný. O vytvorení komisie a možnosti prihlásiť sa do nej bude informovať MČ v rámci zverejnených princípov.

Po ukončení zbierania podnetov budú všetky projekty zverejnené na web stránke aj na verejnej tabuli. Zároveň sa prvýkrát stretne koordinačná komisia, aby vyradila podnety, ktoré nespĺňajú základné kritériá (nezadané údaje, nemožnosť realizácie projektu – rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi a pod.). Zverejnené však budú všetky návrhy, vrátane vyradených, ktoré budú označené ako vyradené. Verejnoprospešnosť projektov nebude vynucovaná ako podmienka[1].

Úrad môže duplicitné podnety so súhlasom zadávateľov zlúčiť.

Zadávateľ môže svoj projekt kedykoľvek stiahnuť.

Podnety budú musieť obsahovať tieto údaje:

 • Zadávateľ: občan (občania), ktorý návrh podal aj s kontaktnými údajmi (musí byť občan Rusoviec).
 • Názov projektu.
 • Stručný popis aktivity.
 • Požadovaná suma na projekt.
 • Približný termín realizácie.

Druhé kolo: hlasovanie

V druhom kole bude verejnosť (občania Rusoviec veku aspoň 15 rokov) hlasovať o jednotlivých projektoch. Najväčším problémom pri referendách je ich administratívna a finančná náročnosť, ktorá zabezpečuje unikátnosť hlasov so zachovaním tajnosti hlasovania. Hlasovanie o podporených projektoch v rámci participatívneho rozpočtu Rusoviec predíde tomuto problému tým, že nebude tajné. Naopak, pôjde o obdobu verejného hlasovania na verejnom zhromaždení, takže bude známe, kto ako hlasoval.

Hlasovať bude možné cez internet alebo osobne na úrade, kde bude umiestnená urna spolu so zoznamom aktivít (v abecednom poradí) a hlasovacími lístkami. Každý hlasovací lístok bude obsahovať: meno hlasujúceho, bydlisko a podporený projekt.

Hlasovanie na úrade MČ bude osobné. Úrad nebude dohliadať na to, aby človek hlasoval len raz ani nebude občanov legitimovať, jedine zabezpečí, aby občania mohli hlasovať.

Webové hlasovanie bude obdobou osobného hlasovania: hlasujúci bude musieť zadať svoje meno, bydlisko a podporený projekt. Web nebude kontrolovať unikátnosť hlasov (môže však upozorniť v prípade, ak občan toho istého mena a adresy už hlasoval).

MČ zabezpečí:

 • Zverejnenie termínu na hlasovanie, zverejnenie projektov, o ktorých sa môže hlasovať aj zverejnenie mechanizmu hlasovania, a to na úradnej tabuli, web stránke MČ aj SMS rozhlasom.
 • Možnosť hlasovať na web stránke aj na úrade.

Na hlasovanie bude vyhradený dostatočne dlhý čas – prinajmenšom dva týždne, pričom aspoň jeden deň v týždni bude mať úrad predĺžené úradné hodiny, aby mohli touto formou hlasovať aj zamestnaní ľudia. Hlasovací čas sa stanoví tak, aby nezahŕňal prázdniny, čo by mohlo ovplyvniť počet hlasujúcich.

Tretie kolo: verejná kontrola

Po uplynutí doby na hlasovanie koordinačná komisia hlasovanie vyhodnotí a vyradí neplatné lístky (lístky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje).

MÚ potom zverejní na web stránke a úradnej tabuli detailné výsledky hlasovania: menný zoznam kto ako hlasoval, vrátane vyradených duplicitných či neplatných hlasov. Na tento zoznam a možnosť stornovania hlasu upozorní aj formou SMS rozhlasu.

Každý občan bude môcť stornovať svoj hlas v prípade, ak zistí, že niekto hlasoval za neho alebo oznámiť svoj hlas v prípade, ak niekto jeho hlas zablokoval duplicitným hlasovaním. V tejto fáze bude tiež umožnené hlasovať za jednotlivé projekty, ak si občan až v tomto čase uvedomí, že má túto možnosť, avšak už iba osobne na MÚ s preukázaním totožnosti, aby nebola potrebná opätovná kontrola platnosti hlasov. Stornovanie bude tiež umožnené osobne na MÚ, prípadne inou formou, ak ju schváli koordinačná komisia. Zároveň bude mať koordinačná komisia možnosť aktívne osloviť hlasujúcich a overiť si ich hlas v prípade podozrenia na podvodné hlasovanie[2].

Na možnosť verejnej kontroly bude vyhradený čas aspoň jeden týždeň. Až po tomto kole bude vyhodnotené celkové poradie podporených projektov.

Štvrté kolo: realizácia projektov

Reálne budú podporené projekty podľa poradia. V závislosti od celkových vyhradených financií na participatívny rozpočet a od finančných nárokov projektov, ktoré sa umiestnili najvyššie, bude podporený jeden alebo viac projektov. O poslednom podporenom projekte, ktorému výjde iba časť verejných prostriedkov, rozhodne jeho zadávateľ, či zvyšné peniaze uhradí z iných prostriedkov alebo projekt neuskutoční. V takom prípade sa neuplatnená suma použije na ďalší projekt v poradí alebo sa vráti do rozpočtu obce[3].

Vo fáze realizácie MČ podporí projekty formou uhrádzania faktúr a preplácania výdavkov, zdokladovaných bločkami. Nebude prevádzať peniaze na účty združení či občanov. O tom, či sú faktúry či bločky v súlade s projektom, rozhoduje opäť koordinačná komisia.

Záver

Participatívny rozpočet považujeme za veľmi silný nástroj občianskej spoločnosti, ktorého význam je mnohostranný: ide nielen o realizáciu občianskych nápadov, ale aj o podporu angažovania sa vo veciach verejných a budovanie komunity. To je zvlášť dôležité v dnešnej dobe, ktorá praje viac extrémizmu, než skutočnej občianskej spoločnosti.

Preto je nesmierne dôležité, keď už obec koná tak chvályhodný krok ako pristúpenie k participatívnemu rozpočtu, definovať jeho princípy tak, aby občania neboli z výsledku sklamaní, ale naopak, aby ich táto forma zapojenia zaujala a v ďalších rokoch mali o to väčšiu chuť „byť pri tom“.

Náš návrh neprináša žiadnu záťaž na rozpočet obce, jedine na nutnú administráciu mechanizmov. Za občianske zoskupenie Pre nás – pre Rusovce ponúkame svoje kapacity na pomoc pri realizácii tohto návrhu, napríklad vo veci webového hlasovania.

Tento návrh je len úvodom do problematiky participatívnych rozpočtov. Počítame s tým, že keď bude občiansky rozpočet úspešný, v ďalších rokoch sa budú jeho princípy dolaďovať a možnosti pre občanov rozširovať (bude sa dať uvažovať o kategorizácii projektov, konsenzuálnom rozhodovaní o predkladaných projektoch na verejných zhromaždeniach, vytváraní tématických komunít… možností je veľa).

Lucia Tuleková-Henčelová, Róbert Kalmár a členovia a členky občianskych pracovných skupín

Viac informácií

[1] V praxi sa môže stať, že bude diskutabilné, či ide v danom prípade o verejnoprospešnú činnosť. Už samotné rozhodovanie o tejto otázke môže zbytočne zvýšiť vášne zainteresovaných. Veríme, že verejnoprospešnosť stačí deklarovať v princípoch participatívneho rozpočtu; vo fáze hlasovania sa prípadné súkromné či „biznis“ aktivity vylúčia samé.

[2] Proti podvodnému hlasovaniu sa nedá ubrániť úplne. Najlepšou prevenciou je plné zverejňovanie všetkých detailov, pretože prípadný očividný podvod by uškodil najmä zadávateľom projektu.

[3] Príklad: najvyššie umiestnený projekt bude mať rozpočet 1000 €, druhý v poradí 1500 €, tretí 2000 € a štvrtý 500 €. Prvý a druhý projekt budú automaticky podporené, na tretí projekt však výjde už len 500 €. Jeho zadávateľ preto rozhodne, či chce projekt realizovať iba čiastočne, či doplní chýbajúce financie z iných zdrojov alebo projekt realizovať nebude. Ak sa rozhodne nerealizovať, bude podporený štvrtý projekt, pretože na ten zostávajúce financie stačia.